TYTUŁ: Biodegradowalne smary plastyczne

 

Autorzy: Anna Zajezierska

Zajezierska Biodegradowalne smary plastyczne

OPIS PL

W początkowej części monografii przedstawiono ogólną charakterystykę smarów plastycznych, ich skład oraz podstawowe właściwości użytkowe, kierunki zastosowań a także międzynarodowe normy klasyfikacyjne i jakościowe. Następnie omówiono europejskie uregulowania prawne, odnoszące się do biodegradowalnych środków smarowych oraz przedstawiono grupę związków chemicznych, dopuszczonych przez ustawodawstwo Unii Europejskiej do stosowania w charakterze komponentów biodegradowalnych środków smarowych. Kolejny rozdział zawiera wyniki badań wpływu rodzaju komponentów stosowanych w procesie wytwarzania biodegradowalnych smarów plastycznych na ich podstawowe właściwości eksploatacyjne. Zaprezentowano problematykę oceny stopnia degradacji biologicznej środków smarowych oraz aktualnie stosowane testy i procedury badawcze. Przedstawiono wyniki badań biodegradacji wapniowego smaru plastycznego w glebie oraz tlenowej biodegradacji smaru w środowisku wodnym. Końcowa część zawiera wyniki badań i rezultaty współpracy prowadzonej pomiędzy PKP Cargo S.A a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, dotyczącej zagadnień ekologicznych środków smarowych i zastosowania ich w krajowym kolejnictwie.


OPIS EN:

The opening part contains general characteristics of lubricating greases, their composition and basic operating characteristics, application trends, and also qualification and quality international standards. Further, European law regulations relating to biodegradable lubricating greases are discussed, and a group of chemical compounds allowed by European Union legislation to use as biodegradable lubricating agents. Next part contains the investigation results of the influence of the components type used in manufacturing biodegradable lubricating greases, on their basic operating characteristic. Problems of the degree of lubricating agents biodegradability are presented, together with tests and investigation procedures currently in use, are presented. Next the results of calcium lubricating grease biodegradation in the soil, and grease oxidated biodegradation in the water environment. The final part contains investigation results got in cooperation of PKP Cargo S.A. (Public Cooperation) with Oil and Gas Institute – National Research Institute, regarding problems connected with ecological lubricating agents and their application by domestic railroads.

  

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)

Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

Zamówienia prosimy składać e-mailowo: nafta-gaz@inig.pl lub telefonicznie 012 617 76 32.