TYTUŁ: Badania poliizobutylenobursztynoimidów w zakresie oceny użytkowej dodatków detergentowo-dyspergujących do paliw silnikowych

 

Autorzy: Winicjusz Stanik

prace INiG 206 big

OPIS PL

W pracy przedstawiono wyniki badań zaawansowanych technologicznie olejów napędowych Premium i Power Diesel przeznaczonych dla zasilania silników o zapłonie samoczynnym wyposażonych w nowoczesne układy wtrysku paliwa High Pressure Common Rail System (HPCRS) spełniających normy emisji Euro 6/VI zawierających wielofunkcyjne pakiety dodatków Petropak® i Energocet®.
Wielofunkcyjne pakiety dodatków Petropak® i Energocet® charakteryzują się wysoką trwałością termodynamiczną oraz odpornością na ścinanie mechaniczne tworzącego się w paliwie przez zastosowane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy stabilnego układu micelarnego wykazującego właściwości detergentowo- dyspergujące keep clean i clean-up potwierdzonego badaniami silnikowymi według procedur CEC F-23-01 i CEC F-98-08.
Utworzony przez modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy stabilny układ micelarny w postaci odwróconych micel w środowisku apolarnym, jakim jest olej napędowy zapobiega tworzeniu się wewnętrznych osadów Internal Diesel Injector Deposits (IDID) poprzez solubilizację i peptyzację nierozpuszczalnych w paliwie prekursorów osadów w wysokociśnieniowych wtryskiwaczach Common Rail.
Badane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy wykazywały również zdolność do zwilżania powierzchni metalowych w wysokich temperaturach, tworząc film ochronny zapobiegający osadzaniu się wysoce adhezyjnych osadów i laków. Pozwalało to na utrzymanie w czystości dyszy rozpylaczy czopikowych i wielootworowych.
Zastosowane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy wykazały pełną synergię z pozostałymi dodatkami wielofunkcyjnych pakietów Petropak® i Energocet® a ich zastosowanie w olejach napędowych Premium i Power Diesel, spełniało wymagania Światowej Karty Paliw – Worldwide Fuel Charter (WWFC 2013) dla olejów napędowych kategorii 4 i 5 oraz wytyczne producentów układów wtryskowych w postaci deklaracji wspólnego stanowiska „Fuel Requirements for Diesel Fuel Injection Systems, Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers, Common Position Statement – 2012" odnośnie wymagań jakościowych dla olejów napędowych przeznaczonych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym.


OPIS EN:

The work shows the results of testing of high-tech Premium and Diesel Power diesel fuels containing multifunctional additive packages Petropak® and Energocet® intended to power compression-ignition engines with modern fuel injection systems High Pressure Common Rail System (HPCRS) that meet the emission standards Euro 6/VI.
Multifunctional additive packages Petropak® and Energocet® are characterized by its high thermodynamic stability and resistance to mechanical shear of stable micellar system forming in the fuel by used modified polyisobutylene succinic imides showing of detergent-dispersant keep clean and clean-up properties confirmed by the engine tests according to the CEC F-23-01 and CEC F-98-08 procedures.
The stable micellar system created by the modified polyisobutylene succinic imides in the form of reverse micellles in apolar environment, which is diesel fuel, prevents the formation of internal formations Internal Diesel Injector Deposits (IDID) by solubilization and peptization of insoluble in the fuel deposit precursors in high-pressure Common Rail injectors.
The tested modified polyisobutylene succinic imides showed also ability to wet metal surfaces at high temperatures to form a protective film to prevent buildup of highly adhesive deposits and lakes. This allowed to keep clean pintle and multiple-hole injector nozzles.
The applied modified polyisobutylene succinic imides showed full synergy with other additives of multifunctional packages Petropak® and Energocet® and their use in diesel fuels Premium and Power Diesel met the requirements of the Worldwide Fuel Charter (WWFC 2013) for diesel fuels category 4 and 5, and guidelines of injection systems manufacturers in the form of the common position declaration "Fuel Requirements for Diesel Fuel Injection Systems, Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers Common Position Statement-2012" in respect of the quality requirements for diesel fuel for compression-ignition engines.

  

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)

Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

Zamówienia prosimy składać e-mailowo: nafta-gaz@inig.pl lub telefonicznie 012 617 76 32.