• opracowywanie składów i technologii sporządzania płuczek wiertniczych, cieczy do dowiercania, opróbowania i rekonstrukcji odwiertów, zaczynów cementowych i mieszanin wiążących dla różnych warunków geologiczno-technicznych wiercenia;
 • kompleksowe badania i ocena nowych rodzajów środków chemicznych, materiałów płuczkowych i wiążących, przeznaczonych do sporządzania i regulowania właściwości płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych;
 • pomiary parametrów technologicznych cieczy wiertniczych i kamienia cementowego w warunkach normalnej i wysokiej temperatury oraz ciśnienia;
 • badania wpływu cieczy wiertniczych na przewiercane skały;

 • pobór wgłębnych i powierzchniowych próbek płynów złożowych;
 • kompleksowe badania i analizy zmian fazowych próbek płynów złożowych na zestawie aparatów PVT firmy Chandler i Ruska;
 • modelowanie procesu wypierania ropy gazem na fizycznym modelu złoża tzw. "cienka rurka";
 • pomiar lepkości ropy wiskozymetrem kulkowym lub kapilarnym w warunkach PT;

 • optymalizacja procesów wydobycia i przygotowania do transportu ropy i gazu;
 • bioremediacja gruntów, odpadów wiertniczych i eksploatacyjnych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi;
 • rekultywacja terenów skażonych substancjami ropopochodnymi;
 • opracowanie technologii oczyszczania ścieków eksploatacyjnych i wód złożowych z zanieczyszczeń ropopochodnych;

 • sporządzanie ilościowych charakterystyk złóż naftowych (konstruowanie statycznych modeli złożowych);
 • analizy geostatystyczne dla potrzeb projektowania modeli złóż naftowych, w tym PMG i wielofazowych obliczeń wolumetrycznych;
 • konstruowanie dynamicznych symulacyjnych modeli złóż i ich kalibracja;
 • wszechstronne badania symulacyjne dla potrzeb:

 • przygotowywanie receptur i badania płynów zabiegowych do stymulacji wydobycia ropy i gazu;
 • symulacje przepływów i badania reologiczne w skali półtechnicznej;
 • badania materiałów podsadzkowych;
 • badania przewodności szczeliny w zależności od użytego materiału podsadzkowego i płynu zabiegowego;

 • analiza struktur geologicznych złóż gazu ziemnego, ropy naftowej oraz obiektów zawodnionych, pod kątem możliwości ich przekształcenia w PMG;
 • szczegółowa analiza warunków geologiczno-złożowych, ocena dotychczasowej eksploatacji złoża, warunków hydrodynamicznych, zdolności wydobywczych odwiertów;
 • ocena stanu technicznego istniejącej infrastruktury w aspekcie jej wykorzystania w pracy PMG;
 • wykonywanie cyfrowych modeli geologicznych PMG, złóż gazu ziemnego i ropy naftowej;

badania w zakresie akredytacji nr AB 493:

 • pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiary poziomu hałasu od instalacji lub urządzeń z wyznaczaniem map akustycznych,
 • pomiary drgań mechanicznych o działaniu ogólnym i miejscowym,
 • pomiary oświetlenia elektrycznego.
 • pomiary zapylenia (frakcja wdychalna i respirabilna, wolna krzemionka).