Ogłoszenia o zamówieniach podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Ogłoszenia o zamówieniach podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Termin składania ofert/ Znak sprawy Ogłoszenie Odpowiedzi/realizacja
19.04.2017

DZ 2710-9/17

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegająca na wykonaniu remontu budynku byłej kotłowni oraz wymianie bramy dwuskrzydłowej do hali w pawilonie „C” w obiekcie Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanym przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 28-03-2017r. - numer ogłoszenia 53178-2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - załącznik do SIWZ

 

 

12.04.2017

DZ 2710-6/17

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi. Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę VIII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2017 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 3-4 października 2017 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniach 3-4 października 2017 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 90 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Krakowie.

 Szczegóły

Do pobrania:

Załączniki

 

 

 

06.04.2017

DZ 2710-8/17

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na przebudowie pomieszczeń biurowych na salę konferencyjną wraz z remontem węzła sanitarnego w budynku Oddział Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, przy ul. Armii Krajowej 3 w Krośnie

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostało opublikowane w BZP na portalu UZP w dniu 23-03-2017 r. - numer ogłoszenia 50048-2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do SIWZ - dokumentacja projektowa

 

 

31.03.2017

DZ 2710-7/17

Dostawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i skanerów dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego – 5 zadań

 Szczegóły

Do pobrania:

Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu opublikowane w BZP na portalu UZP

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki 1-3, w. edyt.

 

Odpowiedzi na pytania 27-03-2017

Odpowiedzi na pytania 28-03-2017

 

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

09.03.2017

Wykonanie sukcesywnych robót budowlanych polegających na prowadzeniu specjalistycznych prac ziemnych podczas prowadzonego przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy procesu bioremediacji niestabilnych terenów dołów urobkowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi

03.03.2017

Dostawa Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

23.02.2017

Dostawa Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu –Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

10.02.2017

Dostawa komory klimatycznej do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie

09.12.2016

Usługa druku i dostawy wydawnictwa naukowego: „LEKSYKON ŚRODKÓW SMAROWYCH” dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

06.12.2016

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

05.12.2016

Usługa druku i dostawy miesięcznika „NAFTA-GAZ” – sukcesywnie do listopada 2018 r. dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

21.11.2016

dostawa stacji roboczej, monitorów i macierzy z dyskami dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego – 3 zadania

10.11.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę zewnętrznych szaf kontenerowych oraz usługę adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb Oddział w Warszawie Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego – 2 zadania

25.10.2016

Dostawa rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ I dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

21.10.2016

Dostawę sprzętu komputerowego, monitorów, drukarki i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego – 6 zadań. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

03.10.2016

Dostawa Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

23.09.2016

Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę dwudniowego szkolenia „Doskonalenie audytowania w ramach Systemu KZR INiG” organizowanego przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 28-29 listopada 2016 r. polegającego na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnieniu bazy noclegowej w dniach 28-29 listopada 2016 r. dla nie więcej niż 50 uczestników. Hotel, co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowany w odległości do 100 km od Krakowa.

23.09.2016

robota budowlana polegającą na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Krośnie ul. Armii Krajowej 3

19.09.2016

Dostawa i wdrożenie oprogramowania do robienia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (backup) w oparciu o urządzenia pracujące w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym (INiG – PIB) w Krakowie

15.09.2016

Dostawa Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu –Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

05.09.2016

Dostawa sprzętu komputerowego, monitorów, drukarek i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego – 6 zadań

16.08.2016

Postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (ustawy Pzp) -j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami na obsługę konferencji pt. „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE JAKO SPÓJNY SYSTEM PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POIiŚ” organizowanej przez Ministerstwo Energii i Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniu 12 października 2016 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniu 12 października 2016 r. dla nie mniej niż 80 uczestników i nie więcej niż 120 uczestników. Obiekt zlokalizowany w Krakowie w promieniu 1 km od Rynku Głównego. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

10.08.2016

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na remoncie trzech pomieszczeń socjalnych oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie

10.08.2016

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na remoncie schodów zewnętrznych z podestem wraz z elektrycznym systemem odladzania przed głównym wejściem do budynku Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie

05.08.2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Instytut Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie oraz jego Oddziałów w Warszawie oraz Krośnie przez okres 36 miesięcy. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

04.08.2016

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń biurowych wraz z ciągiem komunikacyjnym, remoncie instalacji elektrycznych, C.O., wymianie okien na parterze budynku Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie (pomieszczenia Centrum FEDE).

03.08.2016

Przetarg nieograniczony na obsługę konferencji pt. „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, JAKO SPÓJNY SYSTEM PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH POIIŚ” organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniu 12 października 2016r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniu 12 października 2016r. dla nie mniej niż 80 uczestników i nie więcej niż 120 uczestników. Obiekt zlokalizowany w Krakowie na terenie Starego Miasta. Postępowanie powtórzone. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

02.08.2016

Przetarg nieograniczony na sukcesywne świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym polegającej na przesyłce towarów niebezpiecznych oraz zawierających niewielkie ilości substancji niebezpiecznych zgodnie z regulacjami ADR przez okres 24 miesiące dla potrzeb Pionu Technologii Nafty Instytut Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

25.07.2016

Przetarg nieograniczony na obsługę konferencji pt. "Bezpieczeństwo energetyczne, jako spójny system projektów realizowanych w ramach POIIŚ" organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w dniu 12 października 2016r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/ cateringowej w dniu 12 października 2016r. dla nie mniej niż 80 uczestników i nie więcej niż 120 uczestników. Obiekt zlokalizowany w Krakowie na terenie Starego Miasta.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

20.07.2016

Przetarg nieograniczony na rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, poprzez dostawę urządzeń wraz z niezbędnymi licencjami oraz ich wdrożenie.

Zamówienie dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przyznanej dotacji.

18.07.2016

Przetarg nieograniczony na świadczenie sukcesywnych usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

18.07.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska przygotowania wody użytkowej, stanowiska chodni wentylatorowej wraz z elementami sterowniczymi i wykonawczymi oraz elementów składowych stanowisk regulacji temperatury wody grzewczej do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie - 3 zadania.

15.07.2016

 

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

dla zadania „Przebudowa istniejących budynków byłej poligrafii

na pomieszczenia laboratorium przepływów w ośrodkach porowatych”

dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

przy ul. Lubicz 25A w Krakowie

wraz z usługą nadzoru autorskiego.

15.07.2016

Przetarg nieograniczony na obsługę VIII Międzynarodowej Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2017 organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 10-12 maja 2017 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnienie bazy noclegowej w dniach 10-12 maja 2017 r. dla nie mniej niż 80 i nie więcej niż 120 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w odległości do 300 km od Krakowa.

14.07.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę AZOTANU 2- ETYLOHEKSYLOWEGO dla Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie

08.07.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę AZOTANU 2- ETYLOHEKSYLOWEGO dla Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie

08.07.2016

Przetarg nieograniczony na obsługę VII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw” organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 16-17 listopada 2016 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniach 16-17 listopada 2016 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 80 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Krakowie. Postępowanie powtórzone.

08.07.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Polialkilofenoloalkiloaminy dla Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie

29.06.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

 

20.06.2016

Przetarg nieograniczony na obsługę VII Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS’ ZOOM 2016 pt. „Zrównoważony rozwój a jakość paliw” organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 16-17 listopada 2016 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniach 16-17 listopada 2016 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 80 uczestników. Hotel, najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w Krakowie

17.06.2016

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz nośników informacji (płty CD-R, CD-RW, DVD) dla potrzeb INiG - PIB przez okres 24 miesięcy.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

31.05.2016

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów, monitorów,  pozostałego sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego – 8 zadań.

23.05.2016

Przedmiotem zamówienia jest dostawa METYLDIGLIKOLU dla potrzeb INiG-PIB w Krakowie - III etap

05.05.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

05.05.2016

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą wykonaniu nowego ogrodzenia wokół terenu INIG – PIB, Oddział Krosno ul. Armii Krajowej 3

28.04.2016

 

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w  celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pożarowego w wybranych obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego  w Pionie Technologii Nafty w Krakowie, ul. Łukasiewicza 1 wraz z usługą nadzoru autorskiego

27.04.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska przygotowania wody i zapewnienia jej parametrów w trakcie badań urządzeń grzewczych, z instalacją oraz przeprowadzeniem szkolenia w zakresie eksploatacji i konserwacji, do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie

26.04.2016

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy papieru i galanterii biurowej dla INIG - PIB, przez okres 24 miesięcy

25.04.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

13.04.2016

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegająca na pracach remontowych w pomieszczeniach w budynku E i budynku G Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie. Roboty prowadzone będą w czynnych obiektach.

07.04.2016

 
Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na remont pomieszczeń biurowych wraz z ciągiem komunikacyjnym oraz zaplecza sanitarno – socjalnego na parterze w budynku Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie, wraz z usługą nadzoru autorskiego


Zamówienie finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

04.04.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

30.03.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

21.03.2016

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia oraz ubezpieczeń komunikacyjnych dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego, z podziałem na 5 zadań

17.03.2016

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegająca na wykonaniu instalacji gazów technicznych i specjalnych wraz z systemem detekcji mediów niebezpiecznych w pomieszczeniach Zakładu Ochrony Środowiska znajdującego się w budynku Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

10.03.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu do badań przepływów płynów przez ośrodki porowate w warunkach złożowych w stanie ustalonym jak i nieustalonym oraz testów inżynierii złożowej dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

07.03.2016

Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Bagrowej 1

04.03.2016

Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 24 miesięcy

02.03.2016

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi dobrowolnego ubezpieczenia pracowników Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

19.02.2016

Przetarg nieograniczony na obsługę seminarium technicznego Zastosowanie materiałów wysokoenergetycznych do udostępniania złóż i stymulacji wydobycia węglowodorów - PROPELANTY 2016, organizowanego przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 30 marca-1 kwietnia 2016 r. polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnienie bazy noclegowej w dniach 30 marca-1 kwietnia 2016 r. dla nie mniej niż 30 i nie więcej niż 50 uczestników. Hotel, co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej, w odległości do 150 km od Krakowa

12.02.2016

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

16.12.2015

 Przetarg nieograniczony na dostawę modułów specjalistycznego oprogramowania dla Oddziału Krosno Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

15.12.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

15.12.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

07.12.2015

 

Przetarg nieograniczony na dostawę stanowiska do badania właściwości skał i płynów metodą NMR dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

19.11.2015

Przetarg nieograniczony na  dostawę  drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

17.11.2015

Przetarg nieograniczony na obsługę Międzynarodowej Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2016 - Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji, organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 11 - 13 maja 2016 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnienie bazy noclegowej w dniach 11 – 13 maja 2016 r. dla nie mniej niż 80 i nie więcej niż 120 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w odległości do 300 km od Krakowa

05.11.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, skanerów oraz monitorów dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - 4 zadania.

03.11.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

30.10.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę oprogramowania umożliwiającego praktyczne rozwiązywania w symulacjach i modelowaniu złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, procesach intensyfikacji wydobycia (EOR/IOR) oraz inżynierii złożowej do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.

21.10.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, skanerów, monitorów oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego – 6 zadań

13.10.2015

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich, w zakresie spotkań i konferencji polegających na rezerwacji i udostępnieniu sal konferencyjnych wraz z usługą gastronomiczną oraz zapewnieniem bazy noclegowej uczestnikom konferencji GEOPETROL 2016 organizowanej przez INiG-PIB w dniach 19-22 września 2016r. Obiekt (ośrodek wypoczynkowy lub hotel), zlokalizowany w miejscowości górskiej w rejonie Tatr w promieniu do 20 km od Zakopanego.

09.10.2015

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu: Adaptacji budynku biurowego I-5 – stan surowy zamknięty oraz prac konserwacyjno –naprawczych części budynków oraz I-9” 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25

08.10.2015

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu częściowej przebudowy budynku wynajętego i zaadaptowanego na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych (zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 3, 38-400 Krosno). Postępowanie powtórzone.

 

07.10.2015

Przetarg nieograniczony na obsługę Międzynarodowej Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2016 - Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji, organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – PIB w dniach 11 - 13 maja 2016 r. polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji, zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej oraz zapewnienie bazy noclegowej w dniach 11 – 13 maja 2016 r. dla nie mniej niż 80 i nie więcej niż 120 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej w odległości do 300 km od Krakowa

24.09.2015

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przeprowadzenia kompleksowej modernizacji pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych  w dwóch obiektach Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, zlokalizowanych w Pionie Technologii Nafty przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie  wraz z usługą nadzoru autorskiego

21.09.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek, skanerów, monitorów, macierzy u dysków, pozostałego sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - 9 zadań.

Zamówienie jest dofinansowane z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

18.09.2015

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na częściowej przebudowie budynku wynajętego i zaadoptowanego na potrzeby Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Krośnie wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych, budynek INIG – PIB przy ul. Armii Krajowej 3, 38-400  w Krośnie.

 

17.09.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę zewnętrznych szaf kontenerowych oraz usługę adaptacji miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb INiG-PIB Oddział Warszawa - 2 zadania

15.09.2015

 

 

Przetarg nieograniczony na sukcesywne usługi druku i dostawy materiałów, wykonanych metodą offsetową oraz latexową – 2 zadania, dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

10.09.2015

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na nadbudowie stacji transformatorowej – budowa dachu o konstrukcji drewnianej, na obiekcie INIG – PIB przy ul. Armii Krajowej 3, 38-400  w Krośnie.

31.08.2015

 Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie specjalistycznej wiedzy dot. wykorzystania posiadanego oprogramowania

 

21.08.2015

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na pracach remontowych w pokojach biurowych w budynkach Instytutu Nafty i Gazu- Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 oraz Lubicz 25A. Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie.

14.08.2015

 Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy  piętnastu wydawnictw z serii „Prace Naukowe INiG – PIB” dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

07.08.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

06.08.2015

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu dachu na bud. B oraz prac dekarskich -konserwacyjnych i naprawczych na wskazanych obiektach w Pionie Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie

03.08.2015

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci strukturalnej i dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach „A”, „B”, „C”, „D”, ”E”, ”F-G” INiG-PIB, przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

Zamówienie dofinansowane:

a) z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie decyzji nr 6526/IA-LAN/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.(etap I),

b) z Projektu „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki (etap II).

03.08.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia do pomiaru prędkości fal akustycznych P i S w próbce rdzeniowej dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Krośnie.

 

29.07.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego Oddział w Krośnie, wielofunkcyjnego symulatora procesu wiercenia w warunkach HPHT oraz konsystometru cementowego HPHT – 2 zadania

28.07.2015

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na malowaniu hali warsztatowej oraz wymianie stolarki (bram, drzwi, okna) w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krośnie przy ul. Armii Krajowej  3. Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie.

21.07.2015

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną polegającą na pracach remontowych w dwóch pokojach biurowych w Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Krośnie przy ul. Armii Krajowej  3. Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie.

 

14.07.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę 12 sztuk monitorów niezbędnych do realizacji projektu do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

07.07.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

03.07.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 36 miesięcy

30.06.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora stężenia środka nawaniającego THT w gazie ziemnym do Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego 

29.06.2015

 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu do repozytorium danych, projektów i wyników obliczeń w ramach komputerowego centrum modelowania, symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych dla Instytutu nafty i Gazu. Postępowanie powtórzone.

26.06.2015

Dostawa Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

26.06.2015

 Przetarg nieograniczony na usługę druku i dostawy miesięcznika NAFTA-GAZ – sukcesywnie do 30 czerwca 2017 r. oraz rocznika INiG – PIB: „Rynek Polskiej Nafty i Gazu” w 2015 i 2016 r. dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego – 2 części

25.06.2015

Przetarg nieograniczony na dzierżawę specjalistycznego oprogramowania symulacyjnego wraz z usługa wsparcia technicznego (maintenance) dla Oddziału Krosno Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zamówienie dofinansowane z Projektu: "Opracowanie ulepszonych technik drenażu metanu poprzez stymulację podkładów węgla celem zapobiegania zagrożeniom i zwiększaniu wydobycia węgla", akronim: GASDRAIN, w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali na podstawie kontraktu zawartego z komisją Europejską o nr RFCR-CT-2014-00004.

25.06.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego - 2 zadania

09.06.2015

Dostawa surowców dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie - 3 zadania 4 zadania

08.06.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej do INIG - PIB - 2 zadania. (Zadanie 1 - chromatograf gazowy z generatorem wodoru; Zadanie 2 - spektrometr FT-IR z podstawą do przystawki Quest)

03.06.2015

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie organizacji VI Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS ZOOM 2015 pt. Paliwa XXI wieku organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w dniach 21-22 października 2015 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniach 21-22 października 2015 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 70 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, w Krakowie

02.06.2015

 Przetarg nieograniczony na dostawę przyrządu do pomiarów CIPS/DCVG z przerywaczem synchronizowanym przez GPS wraz z osprzętem i szkoleniem dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

02.06.2015

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu modułowych systemów przygotowania gazu z polskich formacji łupkowych do transportu oraz jego zagospodarowania dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

28.05.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę surowców  dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie - 2 zadania.

21.05.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej do INiG-PIB - 2 zadania. Postępowanie powtórzone.

13.05.2015

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelarskich w zakresie spotkań i konferencji, polegających na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej uczestnikom konferencji, a także organizacji zawodów narciarskich, podczas konferencji FORGAZ 2016, organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w dniach 13-15 stycznia 2016r.Hotel co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowany w miejscowości górskiej w Beskidach, w promieniu do 120 km od Krakowa.

11.05.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę analizatora spalin do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

11.05.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę aparatury laboratoryjnej do INiG-PIB - 2 zadania

07.05.2015

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie organizacji konferencji geologicznej – warsztaty Wybrane aspekty systemu naftowego oraz nowe spojrzenie na geologię Karpat, organizowanej przez INIG – PIB w dniach 22-25 września 2015 r., Obsługa ww. konferencji obejmować będzie: świadczenie usług hotelarskich w zakresie organizacji spotkań i konferencji polegających na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnieniu usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej dla nie mniej niż 30 i nie więcej niż 50 uczestników. Hotel, pokoje jedno lub dwuosobowe z łazienkami, śniadanie w cenie noclegu, w Polańczyku woj. podkarpackie.

06.05.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego oprogramowania wraz z usługą wsparcia technicznego (maintenance) oraz dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

04.05.2015

 

Przetarg nieograniczony  na dostawę laboratoryjnego przyrządu pomiarowego (pikoamperomierz/teraomomierz) dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

 

17.04.2015

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie organizacji Międzynarodowej Konferencji Paliwa alkoholowe - badania i rozwój, BIOTRETH 2015, organizowanej przez INIG - PIB w dniach 25-26 listopada 2015 r., polegającej na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, przystosowaniu jej do potrzeb organizacji uroczystej kolacji oraz zapewnieniu usługi restauracyjnej/cateringowej w dniach 25-26 listopada 2015 r. dla nie mniej niż 50 i nie więcej niż 70 uczestników. Hotel, co najmniej 4 gwiazdki, w Krakowie.

Zamówienie dofinansowane z Projektu BIOTRETH „Wpływ uszlachetniania paliw bioetanolowych na parametry użytkowo-eksploatacyjne, właściwości ekologiczne i emisję GHG silników o zapłonie iskrowym” realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

14.04.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę METYLDIGLIKOLU dla potrzeb INiG-PIB w Krakowie - etap II

02.04.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

01.04.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z montażem i wdrożeniem oraz oprogramowania dla budowy, obsługi i zdalnego dostępu do repozytorium danych, projektów i wyników obliczeń w ramach komputerowego centrum modelowania, symulacji złóż węglowodorów i struktur geologicznych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

31.03.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę lepkościomierzy obrotowych wraz z wymaganym wyposażeniem do Oddziału Krosno Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego

06.03.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę rozpuszczalnika aromatycznego wg normy ASTM D-3734 typ II dla INiG-PIB w Krakowie

04.03.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

26.02.2015

Przetarg nieograniczony na wykonanie sukcesywnych robót budowlanych polegających na prowadzeniu specjalistycznych prac ziemnych podczas prowadzonego przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy procesu bioremediacji niestabilnych terenów dołów urobkowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi w 2015r

25.02.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę 8-mio stanowiskowego aparatu do badania stabilności oksydacyjnej wraz z wymaganym wyposażeniem do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

23.02.2015

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników INIG - PIB w Krakowie oraz osób przyjmowanych do pracy i na świadczenie usług w zakresie dobrowolnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego

19.02.2015

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb INIG - PIB w Krakowie oraz Oddziałów w Warszawie oraz Krośnie na okres 36 miesięcy.

12.02.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę zbudowanej na potrzeby Zamawiającego aparatury do oznaczania zawartości węgla organicznego oraz mineralnego w wersji złożonej z pieca pirolitycznego, utleniającego, płomieniowego detektora jonizacyjnego oraz dwóch ustawionych równolegle ogniw na podczerwień- aparatura do analiz próbek rdzeniowych z wierceń poszukiwawczych do  Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przy ul. Lubicz 25A.

02.02.2015

Przetarg nieograniczony na rozbudowę i rozwój infrastruktury teleinformatycznej Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, poprzez dostawę urządzeń, oprogramowania i licencji wraz z ich wdrożeniem, instruktażem, szkoleniem i serwisem powdrożeniowym oraz instalacją punktów dostępowych sieci bezprzewodowej

Zamówienie dofinansowywane z Projektu: „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3. Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki

 

12.01.2015

Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofotometru UV/Vis

19.12.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę oprogramowania dla wspomagania symulacji złożowych na okres 24 miesięcy

08.12.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

01.12.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: usługę druku i dostawy wydawnictwa na Jubileusz Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

30.10.2014

Ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę DEPRESATORA DO ESTRÓW dla INiG-PIB w Krakowie

28.10.2014

Ogłasza przetarg nieograniczony:

na dostawę 30 sztuk zewnętrznych szaf kontenerowych oraz usługę adaptacji 30 miejsc instalacji chromatograficznych urządzeń do ciągłego, bezobsługowego pomiaru zawartości THT w gazie ziemnym ANAT-M dla potrzeb INiG-PIB Oddział Warszawa – 2 zadania

16.10.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń w budynku F Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie. Roboty prowadzone będą w czynnym budynku.

23.09.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń w budynku biurowo - laboratoryjnym Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Lubicz 25A w Krakowie. Roboty prowadzone będą w czynnym budynku.

19.09.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: obsługę Międzynarodowej Konferencji ŚRODKI SMAROWE 2015 - "Nowoczesne środki smarowe do specjalistycznych zastosowań w urządzeniach przemysłowych, transporcie i komunikacji", organizowanej przez Instytut Nafty i Gazu - PIB w dniach 27 - 29 maja 2015 r. Obsługa ww. Konferencji obejmować będzie świadczenie usług hotelarskich, w zakresie spotkań i konferencji polegających na rezerwacji i udostępnieniu sali konferencyjnej, zapewnienie usługi gastronomicznej oraz bazy noclegowej uczestnikom, w hotelu o standardzie co najmniej 3 gwiazdki, zlokalizowanym w miejscowości górskiej i/lub uzdrowiskowej, w odległości do 300 km od Krakowa

19.09.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: dostawę Tert-Butylhydroquinone (TBHQ) dla INiG-PIB w Krakowie

19.09.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: sukcesywne usługi druku na potrzeby Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytut Badawczego materiałów, wykonanych metodą offsetową oraz solwentową, przez okres 1 roku wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego w Krakowie: ul. Łukasiewicza 1 - 2 zadania.

11.09.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: usługi sprzątania w obiektach Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Łukasiewicza 1, wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych oraz na usługi sprzątania w obiekcie INiG-PIB w Krakowie przy ul. Lubicz 25A.

09.09.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: robotę budowlaną polegającą na remoncie w budynku A Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie. Roboty prowadzone będą w czynnym budynku.

26.08.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
dostawę spektrofotometru w podczerwieni z transformacją Fouriera - FTIR do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

Ogłoszenia o zamówieniach nie podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Ogłoszenia o zamówieniach nie podlegających Ustawie "Prawo zamówień publicznych"

Termin składania ofert/ Znak sprawyOgłoszenieOdpowiedzi/realizacja
23.03.2017

TM1-240-13/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa  900 - 1200 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe).

 Szczegóły

 

15.03.2017

DR-240-6/17

 Oprawa muzyczna wraz z dodatkowymi atrakcjami podczas konferencji Środki Smarowe, organizowanej w dniach 10-12 maja 2017 r. w Krynicy-Zdrój.

 

 

 Szczegóły

 

Wynik postępowania

15.03.2017

DR-240-7/17

Dostawa upominków firmowych oznakowanych logotypami INIG-PIB, 2 zadania realizowane łącznie (razem 10 pozycji).

 

 Nieaktualna wersja

 

Uwaga! Zmiana ilości upominków w zadaniu nr I oraz przewidzialnej kwoty realizacji

Wynik postępowania

15.03.2017

TM1-240-11/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 1000  litrów produktu o nazwie handlowej gliceryna farmaceutyczna w paletopojemniku 1000, zawartość gliceryny nie mniej niż 99,5%  na adres INiG-PIB
 ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

28.02.2017

TM1-240-09/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

1)      Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego 3000 ml, ketonu etylowo-metylowego 1000 ml i benzoesanu denatonium 1g zgodnie z wykazem środków skażających, § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy.

Ilość:200 litrów

Moc alkoholu: 99,9% vol w 20OC

Opakowania: beczka Sprzedawcy wliczona w cenę produktu.

Zabezpieczenie akcyzowe dotyczące transportu wyrobu akcyzowego składa Sprzedawca.

WARUNKI DOSTAWY:

a)      Zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt. 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o Podatku Akcyzowym.

b)      Nazwa podmiotu odbierającego wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

c)      Numer akcyzowy podmiotu: PL 35100027202

d)     Adres siedziby podmiotu odbierającego wyroby:
ul. Lubicz 25A, 31-5036 Kraków, NIP 675000-12-77

e)      Adres miejsca odbioru wyrobów:
Skład Podatkowy
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Numer akcyzowy składu podatkowego: PL35100028348

 

f)       Wymagane dokumenty:
Dokument Dostawy, WzS, Protokół skażenia alkoholu etylowego, Świadectwo Jakości 

 Szczegóły

 

17.02.2017

TM1-240-05/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług spedycyjnych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży polegających na usługach transportu towarów w pojazdach zamkniętych chroniących przewożone towary, w terminie do 48 godzin od momentu odbioru przesyłki z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków w godzinach od 7.00 do 14.00 - do różnych miejsc w Polsce, w ilości od kilku do kilkuset kilogramów na paletach o wymiarach 120x120, 120x80, 80x60 cm zgodnie z poniższą tabelą... 

 Szczegóły

 

15.02.2017

DR-240-3/17

Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim podczas konferencji Środki Smarowe, organizowanej w dniach 10-12 maja 2017 r. w Krynicy-Zdrój dla grupy 80-100 osób.

 
 

 Szczegóły

 

Wynik postępowania

15.02.2017

DZ-A30-240-1-3/17

Dostawa i montaż elektronicznej, wyniesionej wagi samochodowej

 Szczegóły

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

Odpowiedzi z dnia 10.02.2017r.

Odpowiedzi nr 2 z dnia 10.02.2017r.

Odpowiedzi nr 3 z dnia 14.02.2017r.

Wynik przetargu

15.02.2017

TM1-240-06/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa w paletokontenerach 10 ton produktu Propoksylowany dodecylofenol o liczbie hydroksylowej 45-55 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym
w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

15.02.2017

TM1-240-07/17 TM1-240-08/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 4 kontenerów 1000 l (około 3600 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

27.01.2017

TM1-240-04/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi na adres INiG-PIB
 ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

 Szczegóły

 

19.01.2017

TM1-240-03/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa około 100 kg produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

12.01.2017

TM1-240-02/17

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

11.01.2017

TM1-240-119/2016

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 5000 kg oleju rzepakowego utlenionego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Wymagane właściwości:

Olej rzepakowy utleniony 100%

CAS: 95193-59-2

Lepkość kinematyczna w 40oC – 450-600 mm2/s

Liczba kwasowa nie więcej niż 10 mg KOH/g

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego produkcie finalnym oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

03.01.2017

TM1-240-119/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 5000 kg oleju rzepakowego utlenionego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

Wymagane właściwości:

Olej rzepakowy utleniony 100%

CAS: 95193-59-2

Lepkość kinematyczna w 40oC – 450-600 mm2/s

Liczba kwasowa nie więcej niż 10 mg KOH/g

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego produkcie finalnym oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

14.12.2016

TM1-240-117/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi na adres INiG-PIB
 ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

 Szczegóły

 

12.12.2016

TM1-240-115/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 6000 kg antyutleniacza do produktów naftowych o następujących właściwościach:

Nazwa chemiczna: 2,6-tert butyl-4-methylphenol (BHT)

Nr CAS: 128-37-0

Zawartość głównego składnika: >= 99,7 %

Punkt topnienia: >= 69oC.

Zawartość popiołu: max. 0,01%

 

Preferowane opakowania - worki po 25 kg pakowane na palety.

Przy dostawie wymagany: certyfikat analizy produktu, raport wagowy, dokument transportowy, karta charakterystyki.

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do 3 dni roboczych przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 kg. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

09.12.2016

TM1-241-20/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 2000 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych

 Szczegóły

 

07.11.2016

TM1-240-103/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%) w frakcjach naftowych w ilości około 1000 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

07.11.2016

TM1-241-19/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 850 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji:

Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane)

 

Właściwości:

Lepkość dynamiczna w 25oC: min. 440 mPa.s

Temperatura zapłonu powyżej 85 oC

pH – nie niżej niż 7

Zawartość silikonu nie niżej niż 9,5%

Zawartość substancji aktywnych 100% bez rozpuszczalników.

 

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

24.10.2016

TM1-240-100/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%) w frakcjach naftowych w ilości około 1000 kg na adres INiG-PIB,
ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

24.10.2016

TM1-240-101/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 10 sztuk beczek plastikowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków. Beczki dwu-otworowe L-Ring z HDPE z certyfikatem UN  o pojemności około 220 l, dopuszczone do transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR.

 

Sugerowany kolor – niebieski

 Szczegóły

 

24.10.2016

TM1-241-18/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości 1-2 ton na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

21.10.2016

TM1-240-98/16 TM1-240-99/16

 

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 1000 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 

 Szczegóły

 

19.10.2016

TM1-240-96/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

 Szczegóły

 

18.10.2016

TM1-240-94/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa  52 sztuk regenerowanych, czystych paletokontenerów plastikowych HDPE 1000 litrowych numer UN 31HA1/Y/.. plastikowa paleta do magazynowania mieszanin węglowodorowych. ADR ważne minimum 2 lata. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty po otrzymaniu od Oferenta pełnej dokumentacji oferowanego produktu i spełnieniu warunków magazynowania wymienionego powyżej produktu.

 Szczegóły

 

18.10.2016

TM1-240-95/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa ok. 4500 kg kwasów tłuszczowych oleju talowego (TOFA, komponentu smarnościowego) o następujących właściwościach:

·      zawartość kwasów żywicznych (free rosin acids) poniżej 2,0%;

·      temperatura płynięcia równa lub poniżej -8ºC;

 

Przy dostawie wymagany: certyfikat analizy produktu, dokument transportowy, karta charakterystyki.

 Szczegóły

 

18.10.2016

TM1-240-91/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 10 kontenerów 1000 l (około 9000 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

17.10.2016

TM1-240-92/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 7000 kg antyutleniacza do produktów naftowych o następujących właściwościach:

Nazwa chemiczna: 2,6-tert butyl-4-methylphenol (BHT)

Nr CAS: 128-37-0

Zawartość głównego składnika: >= 99,7 %

Punkt topnienia: >= 69oC.

 

Preferowane opakowania - worki po 25 kg pakowane na palety.

 

Przy dostawie wymagany: certyfikat analizy produktu, raport wagowy, dokument transportowy, karta charakterystyki.

 Szczegóły

 

17.10.2016

TM1-241-17/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa depresantu do olejów napędowych w ilości ok. 6500 kg. Szczegółowa charakterystyka olejów zostanie przesłana po uprzednim kontakcie z Zamawiającym.

 Szczegóły

 

17.10.2016

TM1-240-93/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 700 kg produktu o następujących właściwościach:

 

Nazwa chemiczna: N,N-Dimetylocykloheksyloamina

Nr CAS: 98-94-2

Czystość: >= 99,0 %

Punkt wrzenia: >= 160oC

Temperatura zapłonu: 40-42oC

 

 

Przy dostawie wymagany: certyfikat analizy produktu, dokument transportowy, karta charakterystyki.

 Szczegóły

 

29.09.2016

DR-240-13/16

Przygotowanie dla INiG-PIB projektu graficznego kalendarza ściennego trójdzielnego na rok 2017.

 Szczegóły

 

Logotyp, kolorystyka, wytyczne techniczne, przykłądy realizacji

Zamawiający nie wybrał żadnej oferty.

20.09.2016

DR-240-10/16

Dostawa do INiG-PIB kalendarzy książkowych na rok 2017, 3 zadania realizowane łącznie.

 Szczegóły

 

Załącznik nr 1 - logotyp INIG-PIB

Wynik postępowania

19.09.2016

TM1-240-86/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 2 beczek 200-220 l (łącznie około 440 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

19.09.2016

DR-240-11/16

Dostawa do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie) upominków firmowych oznakowanych logotypami, w podziale na 4 zadania realizowane łącznie

 Szczegóły

 

Wynik postępowania

16.09.2016

DR-240-9/16

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie imprezy towarzyszącej Konferencji Naukowo-Technicznej Fuels’ Zoom 2016 wraz z oprawą muzyczną (DJ) w dn. 16.11.2016 r.

 Szczegóły

 

Wynik postępowania

15.09.2016

TM1-240-82/16 TM1-240-83/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

09.09.2016

TM1-240-80/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

 

Zadanie nr 1:

 

Dostawa 330 sztuk beczek stalowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków. Beczki stalowe lakierowane z korkami o pojemności w zakresie 216,5 l, średnica około 60 cm, wysokość około 90 cm, powierzchnia wewnętrzna lakierowana chemoodporna na produkty naftowe, płaszcz cylindryczny zgrzewany z dwoma wytłoczonymi rowkami tocznymi. Dodatkowo:

 

 • Uszka umożliwiające zaplombowanie beczki
 • Grubość blachy 1 mm
 • Grubość dna i pokrywy - 1 mm
 • Sugerowany kolor – powłoka zewnętrzna lakier niebieski, piecowy wg RAL, powłoka wewnętrzna lakier fenolowy RDL 50
 • Atest UN 1A1/X
 • Korki w dnie typu 2" i 3/4" wraz z uszczelkami i kapslami
 • Wytłoczone i opisane na beczce oznaczenie UN
 • plomby

 Szczegóły

 

07.09.2016

TM1-240-81/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa w paletokontenerach 10 ton produktu Propoksylowany dodecylofenol o liczbie hydroksylowej 45-55 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym
w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

02.09.2016

TM1-240-75/16 TM1-240-76/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 900 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe).

Zadanie nr 2

 

Dostawa ok. 400 kg  produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

02.09.2016

TM1-240-77/16 TM1-240-78/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

01.08.2016

TM1-240-69/16 TM1-240-70/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

29.07.2016

TM1-240-68/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa  10 sztuk nowych paletokontenerów plastikowych HDPE 1000 litrowych numer UN 31HA1/Y/.. plastikowa paleta do magazynowania mieszanin węglowodorowych. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty po otrzymaniu od Oferenta pełnej dokumentacji oferowanego produktu i spełnieniu warunków magazynowania wymienionego powyżej produktu.

 Szczegóły

 

06.07.2016

TM1-240-58/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa 16 sztuk nowych paletokontenerów plastikowych HDPE 1000 litrowych numer UN 31HA1/Y/.. plastikowa paleta do magazynowania mieszanin węglowodorowych. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty po otrzymaniu od Oferenta pełnej dokumentacji oferowanego produktu i spełnieniu warunków magazynowania wymienionego powyżej produktu.

 Szczegóły

 

04.07.2016

TM1-240-56/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 1000 kg) pakietu detergentowego do oleju napędowego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków. Dostawa w systemie EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym
w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

04.07.2016

TM1-240-57/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa w paletokontenerach 5000 kg produktu Propoksylowany dodecylofenol o liczbie hydroksylowej 45-55 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym
w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

01.07.2016

TM1-240-50/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków 300 szt. Palet typ CP3 -1140mm x 1140mm, udźwig 1000 kg. W przypadku oferowania towaru używanego musi on spełniać wymagania:

- paleta używana max. 3 razy

- bez wyraźnych śladów zużycia, (typu pęknięć deski, podstawy, ubytków drewna obniżających udźwig palety, drewno czyste bez zabrudzeń chemicznych)

- drewno palety nie może być zbutwiałe, spróchniałe etc

 

- w przypadku dostarczenia palt używanych które nie spełniają powyższych wymagań Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Koszt transportu w takim wypadku pokrywa Dostawca.

 Szczegóły

 

30.06.2016

TM1-240-51/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

 

Zadanie nr 1:

 

Dostawa 576 sztuk beczek stalowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków. Beczki stalowe lakierowane z korkami o pojemności w zakresie 216,5 l, średnica około 60 cm, wysokość około 90 cm, powierzchnia wewnętrzna lakierowana chemoodporna na produkty naftowe, płaszcz cylindryczny zgrzewany z dwoma wytłoczonymi rowkami tocznymi. Dodatkowo:

 

 • Uszka umożliwiające zaplombowanie beczki
 • Grubość blachy 1 mm
 • Grubość dna i pokrywy - 1 mm
 • Sugerowany kolor – powłoka zewnętrzna lakier niebieski, piecowy wg RAL, powłoka wewnętrzna lakier fenolowy RDL 50
 • Atest UN 1A1/X
 • Korki w dnie typu 2" i 3/4" wraz z uszczelkami i kapslami
 • Wytłoczone i opisane na beczce oznaczenie UN
 • plomby

 Szczegóły

 

30.06.2016

TM1-240-54/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 24000 kg produktu azotan 2-etyloheksylowy:

Wzór chemiczny: C8H17ONO2

Nazwa według IUPAC: 2-Ethylhexylnitrate

Nazwa angielska: 2-Ethylhexylnitrate; nitric acid, 2-ethylhexyl ester; 2-EHN

 

na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków. Dostawa w systemie EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 Szczegóły

 

30.06.2016

TM1-240-52/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1800-2000 kg antyutleniacza do produktów naftowych o następujących właściwościach:

Nazwa chemiczna: 2,6-tert butyl-4-methylphenol (BHT)

Nr CAS: 128-37-0

Zawartość głównego składnika: >= 99,7 %

Punkt topnienia: >= 69oC.

 

Preferowane opakowania - worki po 25 kg pakowane na palety.

 

Przy dostawie wymagany: certyfikat analizy produktu, raport wagowy, dokument transportowy, karta charakterystyki.

 Szczegóły

 

30.06.2016

TM1-240-48/16 TM1-240-49/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

28.06.2016

TM1-240-47/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 24000 kg produktu azotan 2-etyloheksylowy:

Wzór chemiczny: C8H17ONO2

 

Nazwa według IUPAC: 2-Ethylhexylnitrate

Nazwa angielska: 2-Ethylhexylnitrate; nitric acid, 2-ethylhexyl ester; 2-EHN

 

na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków. Dostawa w systemie EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

 Szczegóły

 

17.06.2016

TM1-240-45/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa 200 sztuk kanistrów plastikowych 30 litrowych z nakrętką z atestem UN 3H1/X1.8 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Preferowany kolor niebieski. 

 Szczegóły

 

16.06.2016

TM1-240-40/16 TM1-240-41/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

16.06.2016

TM1-240-42/16 TM1-240-43/16 TM1-240-44/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa około 100 kg produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

Zadanie nr 2

Dostawa  około 1800 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe).

Zadanie nr 3

 

Dostawa ok. 400 kg  produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

13.06.2016

TM1-241-13/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa ok. 2800-3000 kg produktu Polialkilofenoloalkiloaminy na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

13.06.2016

TM1-240-39/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa 50 sztuk kanistrów plastikowych 10 litrowych z nakrętką z atestem UN 3H1/Y1.8 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Preferowany kolor niebieski.

 Szczegóły

 

09.05.2016

TM1-240-32/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

06.05.2016

TM1-240-31/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

 

Zadanie nr 1:

Dostawa 580 sztuk beczek stalowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków. Beczki stalowe lakierowane z korkami o pojemności w zakresie 216,5 l, średnica około 60 cm, wysokość około 90 cm, powierzchnia wewnętrzna lakierowana chemoodporna na produkty naftowe, płaszcz cylindryczny zgrzewany z dwoma wytłoczonymi rowkami tocznymi. Dodatkowo:

 

 • Uszka umożliwiające zaplombowanie beczki
 • Grubość blachy 1 mm
 • Grubość dna i pokrywy - 1 mm
 • Sugerowany kolor – powłoka zewnętrzna lakier niebieski, piecowy wg RAL, powłoka wewnętrzna lakier fenolowy RDL 50
 • Atest UN 1A1/X
 • Korki w dnie typu 2" i 3/4" wraz z uszczelkami i kapslami
 • Wytłoczone i opisane na beczce oznaczenie UN
 • plomby

 Szczegóły

 

26.04.2016

TM1-241-10/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 2000 kg produktu azotan 2- etyloheksylowy:

Wzór chemiczny: C8H17ONO2

Nazwa według IUPAC: 2-Ethylhexylnitrate

Nazwa angielska: 2-Ethylhexylnitrate ; nitric acid, 2-ethylhexyl ester ; 2-EHN

 

na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 200 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe). Dostawa w systemie EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub z zapłaconą akcyzą.

 Szczegóły

 

25.04.2016

TM1-241-08/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 850 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji:

Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane)

Właściwości:

Lepkość dynamiczna w 25oC: min. 440 mPa.s

Temperatura zapłonu powyżej 85 oC

pH – nie niżej niż 7

Zawartość silikonu nie niżej niż 9,5%

Zawartość substancji aktywnych 100% bez rozpuszczalników.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

25.04.2016

TM1-241-09/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości ok. 1500 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

22.04.2016

TM1-240-30/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%) w frakcjach naftowych w ilości 620-1000 kg (w zależności od możliwości logistycznych) na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

13.04.2016

TM1-240-26/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków 140 szt. Palet typ CP3 -1140mm x 1140mm, udźwig 1000 kg. W przypadku oferowania towaru używanego musi on spełniać wymagania:

- paleta używana max. 3 razy

- bez wyraźnych śladów zużycia, (typu pęknięć deski, podstawy, ubytków drewna obniżających udźwig palety, drewno czyste bez zabrudzeń chemicznych)

- drewno palety nie może być zbutwiałe, spróchniałe etc

 

- w przypadku dostarczenia palt używanych które nie spełniają powyższych wymagań Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Koszt transportu w takim wypadku pokrywa Dostawca.

 Szczegóły

 

07.04.2016

TM1-240-25/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 1000 kg produktu azotan 2- etyloheksylowy:

Wzór chemiczny: C8H17ONO2

Nazwa według IUPAC: 2-Ethylhexylnitrate

Nazwa angielska: 2-Ethylhexylnitrate ; nitric acid, 2-ethylhexyl ester ; 2-EHN

 

na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 200 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe). Dostawa w systemie EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub z zapłaconą akcyzą.

 Szczegóły

 

01.04.2016

TM1-241-05/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 2000 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych

 Szczegóły

 

29.03.2016

TM1-240-21/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

 Dostawa  około 1300 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe). 

 Szczegóły

 

23.03.2016

TM1-240-20/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 4 kontenerów 1000 l (około 3600 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

22.03.2016

TM1-241-03/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości ok. 1500 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych.

 Szczegóły

 

22.03.2016

TM1-241-04/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 840 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji:

Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane)

 Właściwości:

Lepkość dynamiczna w 25oC: min. 440 mPa/s

Temperatura zapłonu powyżej 85 oC

pH – nie niżej niż 7

Zawartość silikonu nie niżej niż 9,5%

Zawartość substancji aktywnych 100% bez rozpuszczalników.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

16.03.2016

TM1-240-18/16 TM1-240-19/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa ok. 400 kg produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

Zadanie nr 2

 

Dostawa około 100 kg  produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

07.03.2016

TM1-240-14/16 TM1-240-16/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

26.02.2016

TM1-240-14/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 1000 kg produktu azotan 2- etyloheksylowy:

Wzór chemiczny: C8H17ONO2 

Nazwa według IUPAC: 2-Ethylhexylnitrate

 

Nazwa angielska: 2-Ethylhexylnitrate ; nitric acid, 2-ethylhexyl ester ; 2-EHN

 

na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 200 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe). Dostawa w systemie EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub z zapłaconą akcyzą.

 Szczegóły

 

26.02.2016

TM1-240-15/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

 Szczegóły

 

22.02.2016

TM1-240-11/16

Zadanie 1:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług spedycyjnych dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży polegających na usługach transportu towarów w pojazdach zamkniętych chroniących przewożone towary, w terminie do 48 godzin od momentu odbioru przesyłki z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków w godzinach od 7.00 do 14.00 - do różnych miejsc w Polsce, w ilości od kilku do kilkuset kilogramów na paletach o wymiarach 120x120, 120x80, 80x60 cm zgodnie z poniższą tabelą...

 Szczegóły

 

08.02.2016

TM1-240-09/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

1)      Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego acetonem i benzoesanem denatonium zgodnie z wykazem środków skażających, zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 wrzesień 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Ilość:200 litrów

Moc alkoholu: 99,9% vol w 20OC

Opakowania: beczka Sprzedawcy wliczona w cenę produktu.

Zabezpieczenie akcyzowe dotyczące transportu wyrobu akcyzowego składa Sprzedawca.

WARUNKI DOSTAWY:

a)      Zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

b)      Nazwa podmiotu odbierającego wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

c)      Numer akcyzowy podmiotu: PL 35100027202

d)     Adres siedziby podmiotu odbierającego wyroby:
ul. Lubicz 25A, 31-5036 Kraków, NIP 675000-12-77

e)      Adres miejsca odbioru wyrobów:
Skład Podatkowy
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Numer akcyzowy składu podatkowego: PL35100028348

 

f)       Wymagane dokumenty:
Dokument Dostawy, WzS, Protokół skażenia alkoholu etylowego, Świadectwo Jakości 

 Szczegóły

 

08.02.2016

TM1-240-10/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 6250 kg (+/- 100 kg) antyutleniacza do produktów naftowych o następujących właściwościach:

Nazwa chemiczna: 2,6-tert butyl-4-methylphenol (BHT)

Nr CAS: 128-37-0

Zawartość głównego składnika: >= 99,7 %

Punkt topnienia: >= 69oC.

 

Preferowane opakowania - worki po 25 kg pakowane na palety.

 

Przy dostawie wymagany: certyfikat analizy produktu, raport wagowy, dokument transportowy, karta charakterystyki.

 Szczegóły

 

01.02.2016

TM1-241-01/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 3000 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych

 Szczegóły

 

28.01.2016

TM1-240-06/16 TM1-240-07/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa w procedurze zawieszonego poboru akcyzy między Składami Podatkowymi w systemie EMCS 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1,
31-429 Kraków oleju podstawowego o właściwościach:

lepkość kinematyczna w temp. 400C,

mm2/s

600

lepkość kinematyczna w temp. 1000C,

mm2/s

30

temperatura zapłonu, min

0C

330

Wskaźnik lepkości wg 100 i 40 OC

-

90

Temperatura płynięcia

OC

<-6

Liczba kwasowa

mg KOH/g

<0,05

     

Zadanie 2:

Dostawa w procedurze zawieszonego poboru akcyzy między Składami Podatkowymi w systemie EMCS 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków oleju bazowego o właściwościach:

 

lepkość kinematyczna w temp. 400C,

mm2/s

90

lepkość kinematyczna w temp. 1000C,

mm2/s

10

temperatura zapłonu, min

0C

270

Wskaźnik lepkości wg 100 i 40 OC

-

100

Temperatura płynięcia

OC

<-6

Liczba kwasowa

mg KOH/g

<0,05

 Szczegóły

 

28.01.2016

TM1-240-03/16 TM1-240-04/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

14.01.2016

TM1-240-01/16

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 1000 kg produktu azotan 2- etyloheksylowy:

Wzór chemiczny: C8H17ONO2

Nazwa według IUPAC: 2-Ethylhexylnitrate

 

Nazwa angielska: 2-Ethylhexylnitrate ; nitric acid, 2-ethylhexyl ester ; 2-EHN

 

na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 200 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe). Dostawa w systemie EMCS w procedurze zawieszenia poboru akcyzy lub z zapłaconą akcyzą.

 Szczegóły

 

09.12.2015

TM1-240-91/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie (15% - 18%) w frakcjach naftowych w ilości ok. 1000 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

 Szczegóły

 

17.11.2015

TM1-241-13/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 840 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji:

Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane) 

Właściwości:

Lepkość dynamiczna w 25oC: min. 440 mPa.s

Temperatura zapłonu powyżej 85 oC

pH – nie niżej niż 7

Zawartość silikonu nie niżej niż 9,5%

Zawartość substancji aktywnych 100% bez rozpuszczalników.

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

 Szczegóły

 

12.11.2015

TM1-240-87/15 TM1-240-88/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

            Dostawa 100 sztuk kanistrów plastikowych 5 litrowych z nakrętką z atestem UN 3H1/Y1.9 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Preferowany kolor niebieski.

Zadanie nr 2

 

            Dostawa 100 sztuk kanistrów plastikowych 20 litrowych z nakrętką z atestem UN 3H1/Y1.9 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Preferowany kolor niebieski.

 Szczegóły

 

02.11.2015

TM1-240-84/15 TM1-240-85/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

27.10.2015

TM1-240-82/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa  około 1400 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe). 

 Szczegóły

 

23.10.2015

TM1-240-80/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 25 sztuk beczek plastikowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków. Beczki dwu-otworowe L-Ring z HDPE z certyfikatem UN o pojemności około 220 l, dopuszczone do transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR.

 

Sugerowany kolor – niebieski.

 Szczegóły

 

15.10.2015

TM1-240-79/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa ok. 400 kg  produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty
i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

08.10.2015

TM1-240-78/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

05.10.2015

TM1-240-77/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa 2000 litrów produktu o nazwie handlowej gliceryna farmaceutyczna w paletopojemnikach 1000 litrowych, zawartość gliceryny nie mniej niż 99,5%; na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

30.09.2015

TM1-240-75/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa ok. 800 kg (1 paletokontener) rozpuszczalnika aromatycznego 60 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

 Szczegóły

 

28.09.2015

TM1-240-73/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

1)      Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego acetonem i benzoesanem denatonium zgodnie z wykazem środków skażających, zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 wrzesień 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Ilość:1000 litrów

Moc alkoholu: 99,9% vol w 20OC

Opakowania: beczki Sprzedawcy wliczone w cenę produktu.

Zabezpieczenie akcyzowe dotyczące transportu wyrobu akcyzowego składa Sprzedawca.

WARUNKI DOSTAWY:

a)      Zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

b)      Nazwa podmiotu odbierającego wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

c)      Numer akcyzowy podmiotu: PL 35100027202

d)      Adres siedziby podmiotu odbierającego wyroby:
ul. Lubicz 25A, 31-5036 Kraków, NIP 675000-12-77

e)      Adres miejsca odbioru wyrobów:
Skład Podatkowy
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Numer akcyzowy składu podatkowego: PL35100028348

 

f)        Wymagane dokumenty:
Dokument Dostawy, WzS, Protokół skażenia alkoholu etylowego, Świadectwo Jakości 

 Szczegóły

 

23.09.2015

TM1-240-74/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa  około 100 kg  produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

 Szczegóły

 

14.09.2015

TM1-240-70/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

 Szczegóły

 

31.08.2015

TM1-241-11/15

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości ok. 2400 litrów na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych.

 Szczegóły

 

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

09.02.2017

Zakup gwarancji i wsparcia technicznego Producenta na okres 3 lata (36 miesięcy) dla urządzeń sieciowych CISCO dla Instytutu Narty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

15.12.2016

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, nieograniczonego dostępu do zasobów Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych routerów dla potrzeb Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego na okres 24 miesięcy – 2 zadania. Postępowanie powtórzone. Cześć zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

12.12.2016

Dostawę komputera przenośnego typu netbook dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

12.12.2016

Dostawa i obsługa prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych specjalistycznych w roku 2017.

01.12.2016

Dostawę komputera przenośnego typu netbook dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

29.11.2016

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, nieograniczonego dostępu do zasobów Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych routerów oraz zapewniających nielimitowane połączenia do wszystkich operatorów komórkowych i telefonów stacjonarnych poprzez karty SIM dla potrzeb Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego na okres 24 miesięcy – 3 zadania. Cześć zamówienia w zadaniu nr 1 i zadaniu nr 2 jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

28.11.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu komputerowego dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

28.11.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

22.11.2016

Dostawa kulometru dedykowanego do oznaczania zawartości wody w produktach naftowych metodą Fischera

16.11.2016

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

14.11.2016

Dostawę komputera przenośnego typu netbook dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

07.11.2016

Dostawa modemów telemetrycznych - szafek transmisyjnych wraz z układami zdalnego wyłączania oraz pomiaru temperatury dla Oddziału Warszawa Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

12.10.2016

Dostawa pompy zębatej

16.09.2016

Sukcesywne usługi druku i dostawy materiałów,
wykonanych metodą offsetową oraz latexową – 2 zadania,
dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

02.09.2016

Usługa druku i dostawy materiałów na Konferencję „GEOPETROL 2016” dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

20.07.2016

Przedmiot zamówienia:

sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przez okres 1 roku

01.04.2016

Zaproszenie do złożenia ofert na dostawę stalowych pasków testowych przeznaczonych do badań korozyjnych metodą "Wheel Test"

25.03.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie badań i analiz w mikroskopie SEM i FIBSEM wraz z opracowaniem wyników.

23.03.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę gazów technicznych sukcesywnie przez okres 24 miesięcy do Instytutu  Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie oraz do Oddziału Instytutu w Krośnie – 2 zadania

 

07.03.2016

Oprawa muzyczna wraz z dodatkowymi atrakcjami podczas konferencji Środki Smarowe, organizowanej w dniach 11-13 maja 2016 r. w Krynicy-Zdrój.

07.03.2016

Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim (2 tłumaczy + wymagany sprzęt oraz kabiny) podczas konferencji Środki Smarowe, organizowanej w dniach 11-13 maja 2016 r. w Krynicy-Zdrój.

07.03.2016

Dostawy do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (ul. Łukasiewicza 1) upominków firmowych oznakowanych logotypami INIG-PIB,18 pozycji.

01.03.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego, pt.: „Metodologia wyznaczania sweet spot’ow na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D”

01.03.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego, pt. „Opracowanie optymalnych koncepcji zagospodarowania złóż niekonwencjonalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i społecznych”

02.02.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

02.02.2016

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

17.12.2015

Dostawa i obsługa prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych specjalistycznych w roku 2016

07.12.2015

Dostawa i obsługa prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych specjalistycznych w roku 2016

25.11.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę samochodu dostawczego do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Krosno

18.11.2015

 

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego

16.11.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę samochodu dostawczego do Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego Oddział Krosno

09.11.2015

Świadczenie usługi przeprowadzenia kompleksowej procedury dokonania zgłoszenia patentowego w fazie krajowej na terenie Rosji i Ukrainy “WO2014/178738 - WATER-SOLUBLE CORROSION INHIBITOR FOR PROTECTION OF LIFTING CASINGS AND NATURAL GAS PIPELINES AS WELL AS THE METHOD OF ITS PRODUCTION”

Świadczenie usługi przeprowadzenia kompleksowej procedury dokonania zgłoszenia patentowego w fazie krajowej na terenie Rosji i Ukrainy “ WO2014/178737 - CORROSION INHIBITOR FOR PROTECTION OF CRUDE OIL EXTRACTION EQUIPMENT, CRUDE OIL PIPELINES, AND CRUDE OIL TANKS AS WELL AS THE METHOD OF ITS PRODUCTION”

02.11.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę, montaż i uruchomienie następujących urządzeń zasilania awaryjnego wraz z niezbędnymi akcesoriami (kable, moduły itp.): 1. UPS 16kV - APC– model Symmetria Lx 16kv ( SYAF16KXR9I) lub nowszy 2.Moduł bateryjny wraz z dziewięcioma bateriami wraz poprawnym dołączeniem do istniejącego już UPS - APC - model Symmetria Lx 16kv (SYAF16KXR9I)

27.10.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

26.10.2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę restauracyjną dla uczestników spotkania barbórkowego organizowanego w Krakowie przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w dniu 11 grudnia 2015r.

24.10.2015

Dostawa komputera przenośnego

19.10.2015

Przygotowanie dla INiG-PIB projektu graficznego kalendarza ściennego trójdzielnego na rok 2016

19.10.2015

Dostawa do INiG-PIB kalendarzy książkowych na rok 2016, 3 zadania realizowane łącznie

13.10.2015

Zad. 1

Zapewnienie usługi tłumaczenia konsekutywnego podczas Konferencji Naukowo-Technicznej FUELS' ZOOM 2015 pt.: PALIWA XXI WIEKU, która odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 października 2015.

 

Zad. 2

Zapewnienie usługi tłumaczenia symultanicznego podczas Konferencji Naukowo-Technicznej BIOTRETH Paliwa alkoholowe dla transportu - uwarunkowania, badania i rozwój, która odbędzie się w Krakowie w dniach 25-26 listopada 2015. 

05.10.2015

Realizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie: Przygotowania oraz przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorem z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 wraz z p. zm.)

29.09.2015

Dostawa aparatu RCE do badań korozyjnych z oprzyrządowaniem. Aparat zgodny z normą G 185-06

22.09.2015

Wykonanie w technologii Adobe Flash banera reklamowego, promującego projekt pt. HYDROCARBON - „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów", realizowany w ramach Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

17.09.2015

Dostawa aparatury laboratoryjnej do INIG – PIB – 6 zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

04.09.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 50 szt. wiaderek plastikowych 10 litrowych (z przykrywką i plombami) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

04.09.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego dofinansowanej działalności statutowej

28.08.2015

Wykonanie dla INiG-PIB projektu graficznego i przygotowanie do druku materiałów promujących realizowany przez INIG-PIB projekt pt.: „Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów", realizowany w ramach Działania 2.3, Poddziałanie 2.3.1, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:
1. ulotki składanej z formatu A4 do A5
2. plakatu formatu B1
3. roll-up'u – format 85/215 cm

27.08.2015

Dostawa do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie) upominków firmowych oznakowanych logotypami realizowanych projektów, w podziale na 3 zadania, w tym jedno zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz jedno zadanie realizowane w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

21.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 10 sztuk beczek plastikowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków. Beczki dwu-otworowe L-Ring z HDPE z certyfikatem UN  o pojemności około 220 l, dopuszczone do transportu materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR.

 

Sugerowany kolor – niebieski

20.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie minimum 18% w frakcjach naftowych w ilości ok. 1000 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

19.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 2000 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych

19.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 50 kg produktu o nazwie handlowej kwas benzoesowy techniczny na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

13.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 2 beczek 200-220 l (łącznie około 440 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

13.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 3 kontenerów 1000 l (około 2700 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

12.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa  10 sztuk nowych paletokontenerów plastikowych HDPE 1000 litrowych numer UN 31HA1/Y/.. plastikowa paleta do magazynowania mieszanin węglowodorowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferty po otrzymaniu od Oferenta pełnej dokumentacji oferowanego produktu i spełnieniu warunków magazynowania wymienionego powyżej produktu.

03.08.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

30.07.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

 

Dostawa  około 1400 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe). 

22.07.2015

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przez okres 1 roku

10.07.2015

Zadanie nr 1

 

Dostawa 1000  litrów produktu o nazwie handlowej gliceryna farmaceutyczna w paletopojemniku 1000, zawartość gliceryny nie mniej niż 99,5%  na adres INiG-PIB
 ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

10.07.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa ok. 400 kg  produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty
i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

Zadanie nr 2

 

Dostawa  około 50 kg  produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty
 i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

10.07.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

1)      Sprzedaż alkoholu etylowego skażonego acetonem i benzoesanem denatonium zgodnie z wykazem środków skażających, zał. 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 wrzesień 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy.

Ilość: 410 litrów

Moc alkoholu: 99,9% vol w 20OC

Opakowania: beczki Sprzedawcy wliczone w cenę produktu.

Zabezpieczenie akcyzowe dotyczące transportu wyrobu akcyzowego składa Sprzedawca.

WARUNKI DOSTAWY:

a)      Zakup na Dokumencie Dostawy w procedurze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie – podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

b)      Nazwa podmiotu odbierającego wyroby zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczenie:
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków

c)      Numer akcyzowy podmiotu: PL 35100027202

d)     Adres siedziby podmiotu odbierającego wyroby:
ul. Lubicz 25A, 31-5036 Kraków, NIP 675000-12-77

e)      Adres miejsca odbioru wyrobów:
Skład Podatkowy
Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków
Numer akcyzowy składu podatkowego: PL35100028348

 

f)       Wymagane dokumenty:
Dokument Dostawy, WzS, Protokół skażenia alkoholu etylowego, Świadectwo Jakości 

09.07.2015

Przedmiot zamówienia: sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, przez okres 1 roku

03.07.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

30.06.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 840 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji:

Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane)

 Właściwości:

Lepkość dynamiczna w 25oC: min. 440 mPa.s

Temperatura zapłonu powyżej 85 oC

pH – nie niżej niż 7

Zawartość silikonu nie niżej niż 9,5%

Zawartość substancji aktywnych 100% bez rozpuszczalników.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

26.06.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług spedycyjnych dla Zakładu Produkcji Doświadczalnej i Małotonażowej oraz Sprzedaży polegających na usługach transportu towarów, w terminie do 48 godzin od momentu odbioru przesyłki z Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków - do różnych miejsc w Polsce, w ilości od kilku do kilkuset kilogramów zgodnie z tabelą stanowiącą treść ogłoszenia. 

15.06.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

08.06.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie minimum 18 % w frakcjach naftowych w ilości ok. 1000 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

28.05.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 4 kontenerów 1000 l (około 4000 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych

28.05.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 4 kontenerów 1000 l (około 3600 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

25.05.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości ok. 2700 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych.

Zadanie 2:

Dostawa około 840 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji:

Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane)

Właściwości:

Lepkość dynamiczna w 25oC: min. 440 mPa.s

Temperatura zapłonu powyżej 85 oC

pH – nie niżej niż 7

Zawartość silikonu nie niżej niż 9,5%

Zawartość substancji aktywnych 100% bez rozpuszczalników.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

21.05.2015

 

Świadczenie usług rzecznika patentowego w celu uzyskania ochrony w sprawach własności przemysłowej wraz z usługą konsultacji w ww. zakresie na terenie Krakowa przez okres 12 miesięcy.

18.05.2015

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1:

 

Czyszczenie dwóch zbiorników podziemnych o objętości 16m3 każdy z osadów petrochemicznych wraz z utylizacją  powstałych odpadów. Po zakończeniu usługi wymagany certyfikat.

08.05.2015

Wykonanie aranżacji terenów zielonych na terenie wewnątrzzakładowym INIG-PIB

08.05.2015

Wykonanie projektu oraz wdrożenie serwisu internetowego www.hydrocarbon.inig.pl promującego projekt realizowany przez INIG-PIB ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 pt. Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów.

07.05.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

06.05.2015

Przedmiot zamówienia:

dostawa antyutleniacza do produktów naftowych dla potrzeb INiG - PIB

30.04.2015

Przedmiot zamówienia:

usługa wyceny wartości niematerialnych i prawnych w postaci patentów

27.04.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

            Dostawa  około 1200 kg oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce             odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa. Opakowania własne kupującego lub wypożyczone Sprzedawcy (dopuszcza się beczki 200 litrowe lub mauzery 1000 litrowe).

Zadanie nr 2

Dostawa ok. 200 kg  produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty
i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

Zadanie nr 3

 

Dostawa  około 50 kg  produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty
 i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

23.04.2015

Przedmiot zamówienia:

zorganizowanie wyjazdu studyjnego na Litwę w terminie od 15 czerwca 2015r. do 20 czerwca 2015r.

Zamówienie jest finansowane z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 

21.04.2015

Przedmiot zamówienia:

dostawa bioetanolu paliwowego II generacji z lignocelulozy całkowicie skażony w sposób określony w polskich przepisach w ilości 2.000 litrów.

Zamówienie dofinansowane z Projektu BIOTRETH "Wpływ uszlachetniania paliw bioetanolowych na parametry użytkowo-eksploatacyjne, właściwości ekologiczne i emisję GHG silników o zapłonie iskrowym" realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

16.04.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

 

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 1000 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych

15.04.2015

Konkurs na logo dla projektu nazwie: Rozwój infrastruktury informatycznej oraz utworzenie centrum modelowania i symulacji złóż węglowodorów, realizowanego przez Instytu Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Konkurs organizowany poprzez portal CORTON - adres http://www.tinyurl.pl?u7gcvHTW

10.04.2015

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - NOWY TERMIN 10.04.2015 r.

 

Zadanie nr 1:

Dostawa 580 sztuk beczek stalowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków. Beczki stalowe lakierowane z korkami o pojemności w zakresie 216,5 l, średnica około 60 cm, wysokość około 90 cm, powierzchnia wewnętrzna lakierowana chemoodporna na produkty naftowe, płaszcz cylindryczny zgrzewany z dwoma wytłoczonymi rowkami tocznymi. Dodatkowo:

 

 • Uszka umożliwiające zaplombowanie beczki
 • Grubość blachy 1 mm
 • Grubość dna i pokrywy - 1 mm
 • Sugerowany kolor – powłoka zewnętrzna lakier niebieski, piecowy wg RAL, powłoka wewnętrzna lakier fenolowy RDL 50
 • Atest UN 1A1/X
 • Korki w dnie typu 2" i 3/4" wraz z uszczelkami i kapslami
 • Wytłoczone i opisane na beczce oznaczenie UN
09.04.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa około 840 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji:

Polieter  modyfikowany polisiloksanu  (Polyether modified polysiloxane)

Właściwości:

Lepkość dynamiczna w 25 oC: min. 440 mPa.s

Temperatura zapłonu powyżej 85 oC

pH – nie niżej niż 7

Zawartość silikonu nie niżej niż 9,5%

Zawartość substancji aktywnych 100% bez rozpuszczalników.

 

Wykonawca zobowiązuje się przesłać próbkę oferowanego produktu w ilości min. 1 litra. Dostarczona próbka poddana zostanie przez Zamawiającego badaniom/testom użytkowym w pakiecie uszlachetniającym paliwa. W przypadku niesprawdzenia się oferowanego produktu w wytwarzanym przez Zamawiającego pakiecie oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.

08.04.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

02.04.2015

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

18.03.2015

Przedmiot zamówienia:

przeprowadzenie wielokierunkowych badań i ocen emisji regulowanych i nieregulowanych składników szkodliwych wydalanych do atmosfery w spalinach silnika samochodu typu FlexFuel zasilanego uszlachetnionym i nieuszlachetnionym paliwem bioetanolowym E85.

Zamówienie dofinansowane z Projektu BIOTRETH „Wpływ uszlachetniania paliw bioetanolowych na parametry użytkowo-eksploatacyjne, właściwości ekologiczne i emisję GHG silników o zapłonie iskrowym” realizowanego w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.

16.03.2015

Zapewnienie sali konferencyjnej, noclegu oraz wyżywienia, w tym uroczystej kolacji, podczas dwudniowego szkolenia w terminie 21-22 kwietnia 2015 r., w obiekcie co najmniej trzygwiazdkowym oddalonym od Krakowa nie dalej niż 100 km.

12.03.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

 

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości ok. 1900 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych.

09.03.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

03.03.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

25.02.2015

Dostawa 1 beczki 200 litrowej PAO 8 (polialfaoleiny) o lepkości kinematycznej w temperaturze 100 stopni Celsjusza nie niższej niż 7,7 mm2/s na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

25.02.2015

Dostawa 20 szt. wiaderek 10 litrowych (z przykrywką) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

23.02.2015

Dostawy do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie) upominków firmowych oznakowanych logotypami INIG-PIB, w podziale na 5 zadań - zadania nr 2, 3, 4 i 5.

20.02.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie nr 1

Dostawa na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków 150 szt. Palet typ CP3 -1140mm x 1140mm, udźwig 1000 kg. W przypadku oferowania towaru używanego musi on spełniać wymagania:

- paleta używana max. 3 razy

- bez wyraźnych śladów zużycia, (typu pęknięć deski, podstawy, ubytków drewna obniżających udźwig palety, drewno czyste bez zabrudzeń chemicznych)

- drewno palety nie może być zbutwiałe, spróchniałe etc

 

- w przypadku dostarczenia palt używanych które nie spełniają powyższych wymagań Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Koszt transportu w takim wypadku pokrywa Dostawca.

17.02.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

 

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

16.02.2015

Dostawy do siedziby Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie (ul. Łukasiewicza 1 w Krakowie) upominków firmowych oznakowanych logotypami INIG-PIB, w podziale na 5 zadań - zadanie nr 1.

13.02.2015

Dostawa 1 beczki 200 litrowej produktu o nazwie chemicznej 2-etyloheksylo-ditiofosforan cynku na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Właściwości:

Parametr

Jednostka

Wartość

Metoda

Zawartość fosforanu

% (m/m)

nie niżej 8,0

ASTM D 4951

Zawartość cynku

% (m/m)

nie niżej 9,0

ASTM D 4951

Zawartość siarki

% (m/m)

nie niżej 15,0

ASTM D 1552

Widmo podczerwieni

-

zgodnie z wzorcem

ASTM E 168

 

 

02.02.2015

Dostawa ok. 200 kg  produktu adypinian di-2-etyloheksylu do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

26.01.2015

Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczego

21.01.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 beczki 200 l (około 180 kg) produktu o nazwie handlowej Additin RC 4205 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

20.01.2015

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (około 1800 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

21.12.2014

Wykonanie projektu oraz wdrożenie serwisu internetowego WWW.70LAT.INIG.PL promującego 70 letnią rocznicę powstania Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z zagnieżdżoną na głównej stronie WWW prezentacją multimedialną wykonaną w technologii flash.

17.12.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ok. 2000 kg (2 paletokontenerów 1000-litrowych) rozpuszczalnika aromatycznego A-150 (wg normy ASTM D-3734 typ II) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

15.12.2014

Realizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników Instytutu pt. pt. „Motywacja kluczem do efektywności”.

15.12.2014

Realizacja szkolenia zamkniętego dla pracowników Instytutu pt. „Etykieta w biznesie”.

11.12.2014

Oprawa muzyczna wraz z dodatkowymi atrakcjami podczas Konferencji Środki Smarowe, organizowanej w dniach 27-29 maja 2015 r. w Krynicy-Zdrój.

10.12.2014

Zapewnienie tłumaczenia symultanicznego w języku angielskim (tłumacz + wymagany sprzęt oraz kabiny)  podczas Konferencji Środki Smarowe 2015 organizowanej w Krynicy-Zdrój, w terminie 27-29 maja 2015 r.

09.12.2014

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Zadanie 1: Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

Zadanie 2: Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

05.12.2014

Przedmiot zamówienia: dostawa i obsługa prenumeraty zagranicznych czasopism naukowych specjalistycznych w roku 2015

28.11.2014

Przedmiot zamówienia:

świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych, nieograniczonego dostępu do zasobów Internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych routerów oraz dostawę kart SIM zapewniających nielimitowane połączenia do wszystkich operatorów komórkowych i telefonów stacjonarnych dla potrzeb Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego na okres 24 miesięcy – 3 zadania.

25.11.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 3 beczek 200-220 l (łącznie około 600 kg) produktu o nazwie Glikol monoetylenowy techniczny na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

24.11.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

17.11.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ciekłego modyfikatora procesu spalania zawierających żelazo w swym składzie minimum 18 % w frakcjach naftowych w ilości ok. 1000 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych lub paletokontenerach 1000 litrowych.

17.11.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa około 800 kg (4 beczki 200l) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków substancji: Polieter modyfikowany polisiloksanu (Polyether modified polysiloxane)

14.11.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa inhibitora rdzewienia do paliw, kwas tetrapropenylobutadienowy w ilości ok. 1500 kg na adres INiG-PIB, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Dostawa w beczkach 200 litrowych.

14.11.2014

Przedmiot zamówienia:

usługa restauracyjną dla uczestników spotkania jubileuszowego organizowanego w Krakowie przez Instytut Nafty i Gazu- Państwowy Instytut Badawczy w dniu 08 stycznia 2015r.

14.11.2014

Przedmiot zamówienia:

świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego.

06.11.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 50 sztuk kanistrów plastikowych 5 litrowych z nakrętką z atestem UN 3H1/X1.9 na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków. Preferowany kolor niebieski.

03.11.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

30.10.2014

Przedmiot zamówienia:

Czyszczenie dwóch zbiorników podziemnych o objętości 16m3 każdy z osadów petrochemicznych wraz z utylizacją powstałych odpadów. Po zakończeniu usługi wymagany certyfikat.

27.10.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 2 kontenerów 1000 l (w sumie około 2000 kg) na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków środka biobójczego rozpuszczalnego w paliwach węglowodorowych.

24.10.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków

24.10.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa około 50 kg produktu kwas 12-hydroksystearynowy do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na koszt Sprzedającego

21.10.2014

Przedmiot zamówienia:

dostawa mineralizatora mikrofalowego Magnum II dla Instytutu Nafty i Gazu –Państwowego Instytutu Badawczego.

20.10.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 50 sztuk beczek stalowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków. Beczki stalowe lakierowane z korkami o pojemności w zakresie 200-220 lpowierzchnia wewnętrzna lakierowana chemoodporna na produkty naftowe, uszka umożliwiające zaplombowanie beczki, blaszki do plombowania.

10.10.2014

Przedmiot zamówienia:

badania emisji związków szkodliwych spalin, zużycia paliwa oraz pomiaru mocy i momentu obrotowego silnika (lub na kołach pojazdu) na trzech samochodach badawczych dla Instytutu Nafty i Gazu - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Realizacja badań: w miejscu wskazanym przez Wykonawcę.

09.10.2014

Przedmiot zamówienia:

Zadanie 1 Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900 kg) produktu o nazwie handlowej Butyldiglikol

Zadanie 2: Dostawa 1 kontenera 1000 l (około 900kg) produktu o nazwie handlowej Butylglikol

07.10.2014

Przedmiot zamówienia: Przygotowanie dla INiG-PIB projektu graficznego kalendarza ściennego trójdzielnego na rok 2015.

03.10.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa do INiG-PIB kalendarzy książkowych, 3 zadania realizowane łącznie.

09.09.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa około 1300 litrów oleju rzepakowego uniwersalnego jadalnego na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DDU Kraków lub podanie ceny na warunkach EXW miejsce odbioru z zastrzeżeniem odbioru towaru do 250 km od Krakowa

26.08.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 15 sztuk nowych paletokontenerów plastikowych HDPE 1000 litrowych numer UN 31HA1/Y/.. plastikowa paleta do magazynowania mieszanin węglowodorowych na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków.

26.08.2014

Przedmiot zamówienia:

Gadżety reklamowe: Torby papierowe, długopisy, pamięci flash USB.

25.08.2014

Przedmiot zamówienia:

Dostawa ok. 4000-4500 kg (5 paletokontenerów 1000-litrowych) rozpuszczalnika aromatycznego A-100 w procedurze zawieszenia poboru akcyzy między Składami Podatkowymi

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż środków trwałych

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż środków trwałych

Termin składania ofert/ Znak sprawyOgłoszenieOdpowiedzi/realizacja

Ogłoszenia które przeszły do archiwum

08.03.2017

Przetarg pisemny na sprzedaż - kotła gazowego firmy Jubam Gaz. Ilość kotłów: 3 szt.

09.12.2016

Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego - agregat sprężarkowy WEK 103. Postępowanie powtórzone V

27.10.2016

Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego - agregat sprężarkowy WEK 103. Postępowanie powtórzone IV

27.04.2016

Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego - agregat sprężarkowy WEK 103. Postępowanie powtórzone

17.12.2015

Przetarg pisemny na sprzedaż środków trwałych - aparatury pomiarowo-badawczej– 2 zadania

20.08.2015

Przetarg pisemny na sprzedaż środków trwałych - agregat sprężarkowy WEK 103. Postępowanie powtórzone.

04.08.2015

Przetarg pisemny na sprzedaż środków trwałych – agregat sprężarkowy WEK 103

17.04.2015

Przetarg pisemny na sprzedaż środków trwałych - maszyny będące na wyposażeniu poligrafii - 6 zadań.

24.02.2015

Przetarg pisemny na sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 2 zadania

 

 

UWAGA!!!          UNIEWAŻNIENIE ZADANIA 1

18.02.2015

Przetarg pisemny na sprzedaż środka trwałego – trzy samochody osobowe FORD MONDEO 2.0 TDCi MR’07

08.12.2014

Sprzedaż środków trwałych – maszyn będących na wyposażeniu warsztatu – 3 zadania

05.11.2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 3 zadania.

10.10.2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym sprzedaż środków trwałych - aparatury pomiarowo-badawczej- 3 zadania

08.10.2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 4 zadania.

12.09.2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 9 zadań. Postępowanie powtórzone.

12.08.2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 9 zadań. Postępowanie powtórzone.

07.08.2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym sprzedaż środka trwałego - samochodu ciężarowego marki VOLKSWAGEN Transporter T5 1.9 TDi E3 3.0t, rok produkcji: 2004

25.07.2014

Ogłoszenie o przetargu pisemnym sprzedaż środków trwałych - maszyn będących na wyposażeniu warsztatu - 9 zadań