Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej INiG – PIB wydaje publikacje w ramach serii "Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego". Tematyka monografii jest rozległa i obejmuje prace związane z między innymi z szerokim ujęciem tematyki geologicznej, z sejsmiką oraz problematyką środków smarowych.

W najbliższym czasie ukażą się też kolejne monografie autorstwa pracowników INiG – PIB poruszające zagadnienia m.in.: badania składu cieczy pozabiegowej po hydraulicznym szczelinowaniu, ograniczenia ekshalacji gazu w otworach wiertniczych oraz biodegradowalnych smarów plastycznych.

Zapraszamy do zakupu naszych prac naukowych.

Aktualnie w sprzedaży znajdują się następujące pozycje:

Zajezierska Biodegradowalne smary plastyczne


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 197

TYTUŁ: Biodegradowalne smary plastyczne
AUTORZY: Anna Zajezierska

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

W początkowej części monografii przedstawiono ogólną charakterystykę smarów plastycznych, ich skład oraz podstawowe właściwości użytkowe, kierunki zastosowań a także międzynarodowe normy klasyfikacyjne i jakościowe. Następnie omówiono europejskie uregulowania prawne, odnoszące się do biodegradowalnych środków smarowych oraz przedstawiono grupę związków chemicznych, dopuszczonych przez ustawodawstwo Unii Europejskiej do stosowania w charakterze komponentów biodegradowalnych środków smarowych. Kolejny rozdział zawiera wyniki badań wpływu rodzaju komponentów stosowanych w procesie wytwarzania biodegradowalnych smarów plastycznych na ich podstawowe właściwości eksploatacyjne. Zaprezentowano problematykę oceny stopnia degradacji biologicznej środków smarowych oraz aktualnie stosowane testy i procedury badawcze. Przedstawiono wyniki badań biodegradacji wapniowego smaru plastycznego w glebie oraz tlenowej biodegradacji smaru w środowisku wodnym. Końcowa część zawiera wyniki badań i rezultaty współpracy prowadzonej pomiędzy PKP Cargo S.A a Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym, dotyczącej zagadnień ekologicznych środków smarowych i zastosowania ich w krajowym kolejnictwie.


Pokaż pełny opis...


199 Kremieniewski Marcin


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 198

TYTUŁ: Ograniczenie ekshalacji gazu w otworach wiertniczych poprzez modyfikację receptur oraz kształtowanie się struktury stwardniałych zaczynów uszczelniających
AUTOR: Marcin Kremieniewski

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

W książce przedstawiono mechanizmy powstawania migracji i ekshalacji gazu oraz omówiono zagadnienia ograniczenia ekshalacji gazu w otworach wiertniczych. Zmniejszenie ekshalacji gazu można było uzyskać poprzez modyfikację receptur zaczynów uszczelniających. Opisana została innowacyjna metodyka badań zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania otworów wiertniczych o podwyższonym ryzyku wystąpienia migracji gazu. W książce omówiono wyniki badań migracji gazu poprzez wiążący i związany zaczyn cementowy na urządzeniu umożliwiającym symulację warunków otworowych oraz śledzenie zjawisk zachodzących w zaczynie podczas wiązania.


Pokaż pełny opis...


 

Karolina Pirowska Estymacja     okładka


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 200

TYTUŁ: Estymacja pola prędkości w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI (Vertical Transverse Isotropy) z zastosowaniem metod optymalizacyjnych
AUTOR: Karolina Pirowska

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

Celem pracy badawczej było opracowanie metody oszacowania pola prędkości propagacji fali podłużnej w niejednorodnym ośrodku anizotropowym VTI na podstawie danych sejsmiki powierzchniowej. W szczególności główny obiekt zainteresowania stanowiło wyznaczenie wartości parametrów Thomsena ε i δ przy założeniu, że prędkość pionowa jest znana, oraz analiza możliwości określenia powyższych parametrów, gdy prędkość pionowa została przyjęta błędnie.
Pokaż pełny opis...

 


grafika m


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 202

TYTUŁ: Nowe spojrzenie na budowę geologiczną Karpat – ujęcie dyskusyjne
AUTOR: Leszek Jankowski

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

Niniejsza publikacja poświęcona jest przede wszystkim kompleksom chaotycznym występującym w Karpatach. Omawiana jest tu ich geneza i pozycja w strukturach górotworu. Z różnego rodzaju kompleksów chaotycznych o strukturze „bloki w matriks” najwięcej uwagi poświęcono melanżom tektonicznym – nieomawianym w polskich opracowaniach naukowych. W publikacji przedstawiono także dyskusyjne ujęcie historii basenowo-tektonicznej.


Pokaż pełny opis...

 


matyasik lesniak such elementy systemu naftowego karpat    okladka


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 203

TYTUŁ: Elementy systemu naftowego Karpat
AUTORZY: Irena Matyasik, Grzegorz Leśniak, Piotr Such

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

W pracy przedstawiono opis odsłonięć terenowych, wybranych dla przedstawienia nowej koncepcji budowy geologicznej oraz systemu naftowego Karpat. Opis obejmuje 11 odsłonięć od Bandrowa do Grybowa. Odsłonięcia ukazują profil Karpat z uwzględnieniem skał istotnych dla systemu naftowego, skał macierzystych jak i skał uszczelniających. W omówieniu odsłonięć przedstawiono także nowe poglądy na temat rozwoju basenowo- tektonicznego Karpat, szczególny nacisk położono na nowo odkryte etapy rozwoju basenowego (etapy tworzenia kompleksów chaotycznych o typie spływów). Wiele uwagi poświęcono utworom o typie melanżu tektonicznego i ich roli w kształtowaniu systemu naftowego.


Pokaż pełny opis...


Biotreth


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 204

TYTUŁ: Paliwa alkoholowe dla transportu – uwarunkowania, badania i rozwój
AUTORZY: Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Oleksiaka

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

Niniejsza praca zawiera zbiór artykułów naukowych dotyczących szeroko pojętych zagadnień związanych z możliwością wykorzystania paliw alkoholowych w transporcie samochodowym. Przedstawia trendy rozwojowe paliw alkoholowych w Europie i na świecie oraz omawia problemy związane z wykorzystaniem alkoholi jako paliwa lub komponentu paliw do zasilania silników pojazdów samochodowych. Porusza ponadto sprawy toksyczności paliw alkoholowych i ich wpływu na środowisko naturalne w powiązaniu z zagadnieniami normalizacyjnymi.


Pokaż pełny opis...


prace INiG 205 big


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 205

TYTUŁ: Badanie składu cieczy pozabiegowej po hydraulicznym szczelinowaniu i analiza rozwiązań technologicznych w aspekcie jej powtórnego wykorzystania
AUTORZY: Teresa Steliga, Piotr Jakubowicz

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

Zabiegi hydraulicznego szczelinowania wykonywane w formacjach łupkowych, ze względu na dużo większą skalę niż w przypadku odwiertów konwencjonalnych, generują znaczne ilości ciekłych odpadów, które należy w racjonalny sposób zagospodarować. Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest powtórne wykorzystanie cieczy pozabiegowej po hydraulicznym szczelinowaniu do sporządzania płynów w kolejnych zabiegach hydraulicznego szczelinowania. Wymaga to zastosowania metod wstępnego oczyszczania, a następnie odsalania z wykorzystaniem technologii charakteryzujących się efektywnością ekonomiczną i dbałością o środowisko naturalne. Dzięki takiemu podejściu do problemu zagospodarowania środowisko tylko w ograniczonym stopniu zostaje obciążone substancjami odpadowymi uzyskiwanymi po zabiegach hydraulicznego szczelinowania.


Pokaż pełny opis...


prace INiG 206 big


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 206

TYTUŁ: Badania poliizobutylenobursztynoimidów w zakresie oceny użytkowej dodatków detergentowo-dyspergujących do paliw silnikowych
AUTOR: Winicjusz Stanik

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

W pracy przedstawiono wyniki badań zaawansowanych technologicznie olejów napędowych Premium i Power Diesel przeznaczonych dla zasilania silników o zapłonie samoczynnym wyposażonych w nowoczesne układy wtrysku paliwa High Pressure Common Rail System (HPCRS) spełniających normy emisji Euro 6/VI zawierających wielofunkcyjne pakiety dodatków Petropak® i Energocet®.
Wielofunkcyjne pakiety dodatków Petropak® i Energocet® charakteryzują się wysoką trwałością termodynamiczną oraz odpornością na ścinanie mechaniczne tworzącego się w paliwie przez zastosowane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy stabilnego układu micelarnego wykazującego właściwości detergentowo- dyspergujące keep clean i clean-up potwierdzonego badaniami silnikowymi według procedur CEC F-23-01 i CEC F-98-08.
Utworzony przez modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy stabilny układ micelarny w postaci odwróconych micel w środowisku apolarnym, jakim jest olej napędowy zapobiega tworzeniu się wewnętrznych osadów Internal Diesel Injector Deposits (IDID) poprzez solubilizację i peptyzację nierozpuszczalnych w paliwie prekursorów osadów w wysokociśnieniowych wtryskiwaczach Common Rail.
Badane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy wykazywały również zdolność do zwilżania powierzchni metalowych w wysokich temperaturach, tworząc film ochronny zapobiegający osadzaniu się wysoce adhezyjnych osadów i laków. Pozwalało to na utrzymanie w czystości dyszy rozpylaczy czopikowych i wielootworowych.
Zastosowane modyfikowane poliizobutylenobursztynoimidy wykazały pełną synergię z pozostałymi dodatkami wielofunkcyjnych pakietów Petropak® i Energocet® a ich zastosowanie w olejach napędowych Premium i Power Diesel, spełniało wymagania Światowej Karty Paliw – Worldwide Fuel Charter (WWFC 2013) dla olejów napędowych kategorii 4 i 5 oraz wytyczne producentów układów wtryskowych w postaci deklaracji wspólnego stanowiska „Fuel Requirements for Diesel Fuel Injection Systems, Diesel Fuel Injection Equipment Manufacturers, Common Position Statement – 2012" odnośnie wymagań jakościowych dla olejów napędowych przeznaczonych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym.

Pokaż pełny opis...


prace INiG 207 big


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 207

TYTUŁ: Systemy filtracji spalin do samochodowych silników z zapłonem samoczynnym – problemy regeneracji filtrów DPF
AUTOR: Zbigniew Stępień

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

Światowe ustawodawstwa dotyczące szkodliwych emisji do atmosfery stanowią obszerną dziedzinę obejmującą ustawodawcze wymagania, ograniczenia i techniczne uregulowania dotyczące różnego typu silników spalinowych mających rozmaite zastosowania. Na najważniejszych rynkach światowych, takich jak Europa i USA, wprowadzane są coraz ostrzejsze przepisy w zakresie norm emisji odnoszących się między innymi do silników z zapłonem samoczynnym (ZS), które będą wymagały od producentów samochodów osobowych, jak i różnego rodzaju użytkowych konstruowania pojazdów niskoemisyjnych. Przepisy te, poza redukcją CO, HC i NOx, nakładają ostre wymagania dotyczące ograniczenia emisji cząstek stałych. Próba spełnienia systematycznie zaostrzanych przepisów w zakresie ograniczania emisji sprawia, że coraz większe znaczenie zyskują układy tzw. następczej obróbki spalin stosowane do oczyszczania gazów spalinowych. Układy takie są powszechnie stosowane pomimo znacznego postępu w zakresie rozwoju konstrukcji silników spalinowych. W odniesieniu do przyszłych norm emisji z silników ZS optymalnym rozwiązaniem umożliwiającym spełnienie nawet najbardziej surowych przepisów dotyczących emisji jest połączenie selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) z filtrem cząstek stałych (DPF – Diesel Particulate Filter). DPF usuwają cząstki stałe z gazów spalinowych silników ZS poprzez filtrację spalin wydalanych z silnika. Jednak pomimo powszechnego stosowania już od ponad 15 lat DPF wymagają dalszych udoskonaleń i prowadzenia prac badawczo-optymalizacyjnych. Większość tych prac dotyczy obecnie stosowanych i przyszłych metod regeneracji filtrów, które są wciąż dalekie od doskonałości. Monografia ta stanowi kompendium wiedzy dotyczącej nieustannego zaostrzania przepisów w zakresie ograniczenia emisji cząstek stałych, konstrukcji, wydajności i zasad działania DPF, technologii i metod regeneracji DPF, a także opracowania systemu oczyszczania spalin z DPF regenerowanego przy wspomaganiu metodami pasywną i aktywną.
W pierwszym rozdziale omówiono: budowę i właściwości cząstek stałych, oddziaływanie wdychanych cząstek stałych na zdrowie, jak również obecne i przyszłe europejskie wymagania ustawodawcze w zakresie ograniczania emisji cząstek stałych.
W drugim rozdziale opisano konstrukcję DPF – materiały, z których wykonywane są monolity filtrujące, mechanizmy filtracji spalin, zalety i wady różnych filtrów, jak i działanie oraz właściwości użytkowe filtrów cząstek stałych. Ponadto przedstawiono konstrukcję i zastosowanie różnych systemów filtracji cząstek spalin pochodzących z silników ZS. Rozdział ten stanowi przegląd technologii wykorzystywanych do kontroli emisji cząstek stałych.
W trzecim rozdziale przedyskutowano metody regeneracji filtrów cząstek stałych, uwzględniając doświadczenia zdobyte podczas ich eksploatacji. Szczegółowo opisano i porównano strategie pasywnej i aktywnej regeneracji DPF. Rozważono stosowanie dodatków typu FBC (Fuel Borne Catalyst) do paliwa jako pasywnej metody wspomagania procesów regeneracji DPF w różnych warunkach eksploatacji. Zaakcentowano wciąż pojawiające się problemy w zakresie metod i procedur regeneracji DPF i omówiono przyszłe techniczne wyzwania z tym związane.
Celem ostatniego, czwartego rozdziału monografii było przedstawienie, w chronologicznej kolejności, procesu opracowywania, a następnie praktycznego badania i oceny systemu filtracji spalin do autobusów komunikacji miejskiej z DPF, w którym zastosowano metody pasywnego i aktywnego wspomagania regeneracji. Jest to skrócony raport zezrealizowanego projektu, w ramach którego praktycznie wykorzystano wiedzę dotyczącą konstrukcji, działania i regeneracji DPF do opracowania całego systemu filtracji spalin z zastosowaniem nowatorskiego dodatku typu FBC do pasywnego wspomagania procesów regeneracji DPF zweryfikowanych w warunkach rzeczywistej eksploatacji.


Pokaż pełny opis...


prace INiG 208 big


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 208

TYTUŁ: Wpływ biokomponentu otrzymanego w wariancie co-procesingu na właściwości oleju napędowego
AUTOR: Jan Lubowicz

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

W opracowaniu przedstawiono w sposób kompleksowy zagadnienia związane z wytwarzaniem biokomponentu w procesie hydrokonwersji mieszaniny oleju rzepakowego i frakcji naftowej oraz jego zastosowaniem jako komponentu paliwowego lub finalnego paliwa silnikowego. Nowością w tej pracy jest uwzględnienie w badaniach szerokiego obszaru zagadnień, w tym zwłaszcza wpływu biokomponentu na trzy podstawowe gatunki olejów napędowych dostępnych na rynku krajowym. Również nowatorski charakter mają badania procesu starzenia biokomponentu. W badaniach wzięto pod uwagę rolę dodatków uszlachetniających, ze szczególnym uwzględnieniem – ze względu na charakter chemiczny biokomponentu – właściwości niskotemperaturowych produktu.
Celem pracy było wykazanie, że proces hydrokonwersji oleju rzepakowego w wariancie co-processingu może zostać zaimplementowany w warunkach krajowego przemysłu rafineryjnego, przy zastosowaniu istniejącej infrastruktury technicznej. Stąd też oprócz szerokiego zakresu wpływu parametrów procesu hydrokonwersji na właściwości produktu skoncentrowano się także na warunkach procesowych (ciśnienie, temperatura, katalizatory) typowych dla istniejących instalacji służących do hydroodsiarczania komponentów oleju napędowego.
W warunkach procesowych typowych dla przemysłowych niskociśnieniowych instalacji hydroodsiarczania komponentów oleju napędowego całkowitą konwersję oleju rzepakowego (OR) w mieszaninie z frakcją nafty otrzymano, stosując katalizatory NiMo/Al2O3. Katalizatory typu CoMo/Al2O3 okazały się nieefektywne. Katalizator NiMo-1 zapewnia całkowitą konwersję oleju rzepakowego w temperaturach niższych niż katalizator NiMo-2. Założony poziom hydrokonwersji oleju rzepakowego (zawartość OR max. 10 mg/kg, liczba jodowa max. 0,11 g J/100 g) na katalizatorze NiMo-1 dla surowca zawierającego 10% (V/V) OR i 90 (V/V) frakcji nafty uzyskano przy następujących parametrach: 300°C, 3,2 MPa, 3 h–1, 150 Nm3/m3. W przypadku surowca zawierającego 20% (V/V) OR i 80% (V/V) frakcji nafty konieczne było zwiększenie stosunku H2/surowiec do 250 Nm3/m3. Podniesienie temperatury procesu hydrokonwersji (3,2 MPa) surowca zawierającego 20% (V/V) OR i 80% (V/V) frakcji nafty z 300°C do 320°C spowodowało znaczne zwiększenie udziału reakcji dekarboksylacji: z 48% do 61%. Istotne zmniejszenie udziału tej reakcji (z 55% do 16%) można było uzyskać w wyniku zwiększenia ciśnienia z 3,2 MPa do 9,0 MPa (310°C).
Badania wykazały, że w zakresie podatności na działanie dodatków uszlachetniających, stabilności w czasie przechowywania, podatności na skażenie oraz kompatybilności z olejami silnikowymi (syntetyczny, półsyntetyczny i mineralny) produkt hydrokonwersji mieszaniny oleju rzepakowego i frakcji A-3 oraz wytworzone z jego udziałem paliwo charakteryzują się porównywalnymi właściwościami co rafineryjny olej napędowy (bez FAME). Produkty te nie są jednak podatne na depresowanie, przy zastosowaniu dodatków depresujących wykorzystywanych obecnie w przemyśle rafineryjnym.
Poddanie procesowi hydroizomeryzacji produktu powstałego w wyniku hydrokonwersji surowca zawierającego 20% (V/V) oleju rzepakowego i 80% (V/V) frakcji A-3 powoduje znaczącą poprawę właściwości niskotemperaturowych, co rozszerza zakres jego stosowania. W zależności od temperatury i ciśnienia procesu hydroizomeryzacji można uzyskać komponent oleju napędowego o temperaturze mętnienia –13°C, który jest podatny na proces depresowania (310°C, 4,0 MPa, 1,0 h–1, 200 Nm3/m3), lub komponent o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych (320°C, 6,0 MPa, 1,0 h–1, 200 Nm3/m3) charakteryzujący się temperaturą mętnienia –23°C, który nie wymaga stosowania depresatorów. Wytworzony w obu przypadkach komponent może być z powodzeniem użyty do wytwarzania olejów napędowych przeznaczonych do eksploatacji w sezonie zimowym.
Biokomponent uzyskany w wyniku hydrokonwersji oleju rzepakowego i frakcji naftowej może stanowić alternatywę dla biokomponentu (FAME) stosowanego obecnie. Zastąpienie FAME biokomponentem uzyskanym w wyniku katalitycznej hydrokonwersji olejów roślinnych, charakteryzującym się wysoką liczbą cetanową i dobrą stabilnością oksydacyjną, powinno spowodować wzrost jakości handlowych olejów napędowych stosowanych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Produkt hydroizomeryzacji (320°C, 6,0 MPa, 1,0 h–1, 200 Nm3/m3) biokomponentu otrzymanego w wariancie co-processing z surowca zawierającego 20% (V/V) OR i 80% (V/V) frakcji A-3 spełnia wszystkie wymagania jakościowe dla oleju napędowego „o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych", które są określone w normie PN-EN 590:2013-12 (klasa 2 klimat arktyczny). Produkt ten może być zastosowany jako samodzielne paliwo do pojazdów wyposażonych w silniki Diesla, można go również wykorzystać jako komponent do wytwarzania oleju napędowego gatunku F. Uzyskuje się zatem możliwość dywersyfikacji sposobów wytwarzania olejów napędowych zgodnych z wymaganiami normy EN-590:2013-12.14 Wpływ biokomponentu otrzymanego w wariancie co-processing na właściwości oleju napędowego gatunku F. Uzyskuje się zatem możliwość dywersyfikacji sposobów wytwarzania olejów napędowych zgodnych z wymaganiami normy EN-590:2013-12.


Pokaż pełny opis...


210 Habera


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 210

TYTUŁ: Aspekty termodynamiczne zatłaczania dwutlenku węgla w procesach intensyfikacji wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego (EOR/EGR)
AUTORZY: Łukasz Habera

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

W monografii przedstawiono metody laboratoryjne, korelacje empiryczne i rozwiązania analityczne wyznaczania minimalnego ciśnienia mieszania (MMP, minimum miscibility pressure), jako kluczowego parametru w projektowaniu procesu podziemnego zatłaczania CO2 ukierunkowanego na zwiększenie odzysku płynu złożowego.

W pracy przybliżono fizyczną naturę dwutlenku węgla (CO2), podkreślono rolę mieszalnego charakteru wypierania ropy naftowej oraz wskazano metody wyznaczania minimalnego ciśnienia mieszania. Przedstawiono mechanizmy, które powodują, że sczerpanie węglowodorów w procesach intensyfikujących wydobycie osiąga wysoki poziom. Termofizyczne własności ropy i zatłaczanego dwutlenku węgla (CO2) determinują istnienie złożonych procesów mieszania płynów zachodzących w wyniku występowania przejść fazowych, którym towarzyszy migracja składników układu. Scharakteryzowano mechanizm parowania, kondensacji i mechanizm złożony, łączący cechy obu wcześniej wymienionych.Pokaż pełny opis...


211 warnecki


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 211

TYTUŁ: Analiza możliwości pozyskiwania pozabilansowych zasobów gazu ziemnego z nasyconych poziomów solankowych w procesach sekwestracji CO2
AUTORZY: Marcin Warnecki

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

W ciągu ostatnich kilku dekad wzrosła koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze, co wzbudziło zaniepokojenie z powodu zmian klimatycznych. Uważa się, że gazy cieplarniane zatrzymują ciepło emitowane z powierzchni Ziemi w dolnych warstwach atmosfery, czego skutkiem jest globalne ocieplenie. Emisja ditlenku węgla (CO2) odpowiada za około 2/3 obserwowanego procesu globalnego ocieplenia. W ciągu ostatnich 150 lat stężenie ditlenku węgla w atmosferze wzrosło z 280 ppm do około 400 ppm. Stało się tak głównie w wyniku spalania paliw kopalnych. Efektywne korzystanie z alternatywnych źródeł energii proponuje się jako pierwsze podejście do obniżenia poziomu CO2 w atmosferze.

W minionym dziesięcioleciu geologiczne składowanie ditlenku węgla szczegółowo badano w kontekście nowego rozwiązania umożliwiającego ograniczenie koncentracji węgla w atmosferze. Idea ta polega na wychwytywaniu CO2 ze źródeł emisji, a następnie zatłaczaniu go do głębokich formacji geologicznych.


Pokaż pełny opis...


212 kostecki


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 212

TYTUŁ: Forward and back-propagation of compressional waves in horizontal transverse isotropy (HTI) media
AUTORZY: Andrzej Kostecki, Krzysztof Żuławiński

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

Niniejsza monografia, traktująca o propagacji fal podłużnych w ośrodku o poprzecznie poziomej izotropii HTI (Horizontal Transverse Isotropy) jako funkcji azymutalnego kąta Ψ (pomiędzy pionowymi płaszczyznami: izotropii oraz pomiarową), stanowi obszerne studium właściwości rozprzestrzeniania się fal w ośrodku anizotropowym. Praca zawiera zarówno opis relacji algorytmicznych procesów modelowania i migracji, jak i bogaty zestaw przykładów dokumentujących poprawność symulacji komputerowych.


Pokaż pełny opis...


213 dziadzio


 

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego nr 213

TYTUŁ: Lower Oligocene Menilite Beds, Polish Outer Carpathians: supposed deep-sea flysch locally reinterpreted as shelfal, based on new sedimentological, micropalaeontological and organic-geochemical data
AUTORZY: Piotr S. Dziadzio*, Irena Matyasik*, Małgorzata Garecka**, Andrzej Szydło**

* Oil and Gas Institute – National Research Institute, Lubicz 25A, 31-503 Kraków, Poland.
** Polish Geological Institute – National Research Institute, Skrzatów 1, 31-560 Kraków, Poland

Cena egzemplarza: 60 zł netto (plus 5% VAT)
Koszt przesyłki: 5 zł brutto za sztukę – list polecony

OPIS:

Głównym zagadnieniem omawianym w niniejszej pracy jest wykształcenie facjalne oraz środowisko sedymentacji warstw menilitowych. Stanowią one regionalny marker w sukcesji utworów dolnego oligocenu występujący w różnych płaszczowinach zachodnich i wschodnich Karpat Zewnętrznych na terenie Słowacji, Polski, Ukrainy, Rumunii oraz w obszarze basenu panońskiego. Od dawna były one poddawane, tak jak i inne wydzielenia litostratygraficzne w Karpatach, szczegółowym badaniom. Jednak w ciągu ostatnich 80 lat badań prowadzonych na poziomie regionalnym nie uzyskano ich spójnej interpretacji batymetrycznej. Większość geologów badających Karpaty twierdzi, że utwory budujące Karpaty w okresie od jury do miocenu mają głębokowodną genezę.


Pokaż pełny opis...


Zamówienia prosimy składać e-mailowo: nafta-gaz@inig.pl lub telefonicznie nr 12 617 76 32.